Monday, October 12, 2009

ترس از ريسمان سياه و سفيد

مهاجران به ينگه دنيا،به ويژه آنها كه كشورهاي آسيايي يا آفريقايي را به مقصد سرزمين فرصتهاي طلايي ترك مي كنند با تهديد بسيار بزرگي به نام عدم همخواني و نگرش به قوانين روبرو هستند.تجارب آنها از قانون و ضمانت اجرايي آن در كشورهاي مبداء باعث مي شود كه در بدو ورود با مشكلات عديده اي روبرو شوند كه گاه تا حد اخراج از كشور آرزوهايشان پيش مي رود.
اتفاقاتي از قبيل 11 سپتامبر يا كشتار در انستيتوي فني و مهندسي جورجيا منجر به وضع قوانين سختگيرانه اي شد كه حتي شهروندان آمريكايي نيز در برخورد با آن دچار كج فهمي يا سوء تفاهم مي شوند و اين در مورد مهاجرين و تازه واردين به مراتب با عواقب بدتري همراه است.از جمله قانون zero-tolerance policy on weapons كه برخورد با حداقل حمل سلاح را در مراكز آموزشي در همه مقاطع تحصيلي را به شدت دنبال مي كند.
پرونده زاخاري كريستي دانش آموز پايه اول ابتدايي! كه اين روزها در مطبوعات آمريكايي مطرح است به حمل يك وسيله پيشاهنگي Cub Scout utensil كه قاشق و چنگال و يك تيغه چاقو را در يك بسته تعبيه كرده است، باز مي گردد!،زاخاري اين هديه را كه براي رفتن به كمپ پيشاهنگي و فعاليتهاي آن در اختيار داشته با خود به مدرسه مي برد و متحمل حكم سنگين قضايي،45 روز تعليق از تحصيل مي گردد!.پرونده دانش آموز دختر پايه سوم ابتدايي ديگري نيز براي آنكه مادربزرگش كيك تولد را با يك چاقو به مدرسه فرستاده بود در همين سطح مطرح بوده است!!.تشديد برخورد با حمل هرگونه اسلحه سرد يا گرم در مراكز آموزشي كار را به جايي رسانده كه بسياري از موسسات و كالجهاي رشته حقوق به اين صرافت افتاده اند تا قانون فوق را به تفسير شفافتري برسانند.
پ.ن: پدر و مادر زاخاري نيز با ايجاد يك سايت در حال جمع آوري امضاء و توجه اذهان عمومي براي كاهش حكم تعليق پسرشان هستند!!.
پ.ن:بودن قانون و ضمانتهاي اجرايي هميشه هم منجر به ايجاد امنيت نمي شود! و گاهي زياده روي مجريان يا تفسيركنندگان آن از قانون دژخيمي مي سازد كه به بچه 7 ساله اي هم رحم نمي كند!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes