Thursday, October 22, 2009

جولی اندروز صدایش را پس می گیرد؟!

کابوسی وحشتناک تر از دست دادن تونالیته و حجم صدا دراثر آسیبهای تارهای صوتی حنجره برای یک هنرمند رشته آواز وجود ندارد چون به یکباره تنها سرمایه تجدید ناپذیر وی به چیزی گوشخراش و نامتناسب تبدیل می شود که بیش از هر کس دیگر خود هنرمند را آزرده می سازد...
ولی نوید پیشرفت های جدید یک انستیتو فنی و مهندسی ! به جای یک دانشگاه پزشکی در مورد نوعی تکنیک جدید که با برداشتن نسوج آسیب دیده تارهای صوتی حنجره و تزریق یک نوع ژل از جنس پلی اتیلن گلیکول فرصتی را فراهم می آورد تا تارهای صوتی به انعطاف سابق باز گشته و امکان تولید صدا با تونالیته قبلی فراهم آید و این نگرانی را نیز برای بازنشسته های این رشته برطرف خواهد کرد!!.
قسمت جالبتر ماجرا این است که هنرمند مشهوری چون جولی اندروز با آن صدای جاودانه که در نقش مری پاپینز و صداها و نواها(در ایران اشکها و لبخندها) به جهان عرضه کرده بود از سال 1997 بعد از یک عمل جراحی که برای برداشتن یک نسج غیر سرطانی از روی تارهای صوتی اش انجام داده بود تقریباً توانایی خواندن را دراندازه یک سوپرانو از دست داده بود و کار به شکایت از جراح و دادگاه هم کشید و توانست تا جریمه سنگینی نیز از جراح نیویورکی اش بستاند!.این فرصت بی نظیر را نیز انستیتو تکنولوژی ماساچوست در اختیار وی گذارده تا اولین نمونه انسانی بعد از موفقیت شبیه سازی این تکنیک بر روی حیوانات باشد! تا بتواند یکبار دیگر قبل از مرگ صدای همیشگی اش را بازیابد...لینک
پ.ن:فکر کنم این خبر دنیای آواز را دگرگون کند و عمر تولید کار هنری در این رشته را به راحتی به دوبرابر تغییر دهد!.
پ.ن:نفوذ و سیطره مهندسی بر پزشکی ابدی باد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes