Friday, October 2, 2009

وبلاگ نویسی و چهره مجازی امنیت روانی جامعه


وبلاگ نویسی بعنوان ابزار مدیریت دانش,یکی از جنبه های مثبت و خلاقانه ای است که بیشتر در سازمانها و شرکتهای بزرگ مورد توجه قرار می گیرد ولی دانشگاههای آمریکا نیز با دایر کردن صفحه خانه دائمی در سایتهایشان و انتخاب کاندیداهای جدی و موفق وبلاگ نویسی در میان دانشجویان خود سعی دارند تا از این طریق تصویر درستی از روح و شور آکادمیک و آنچه به واقع درزیر پوست کالجها و خوابگاههای دانشجویی می گذرد را برای برنامه ریزیهای آتی آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار دهند...
دانشگاه معروف MIT و شهرت جهانی اش برای تربیت بهترین متخصصان فن آوری جهان نیز از این ابزار غافل نمانده و با انتخاب سالیانه دانشجویان وبلاگنویس و تخصیص ساعتی 10 دلار کار دانشجویی برای وبلاگنویسی و حداکثر 4 ساعت در هفته!, روح حاکم بر فضای مجازی دانشگاه و روحیات دانشجویانی را که با مراجعه به پستهای این وبلاگ دانشجویی,اظهارعقیده می کنند بعنوان راهی برای تخمین شادابی و سلامت روانی دانشگاه برگزیده اند !,البته این با توجه به قوانین ایالات متحده این نگرانی نیز وجود دارد که استفاده از فحوای این کامنتها یا نوشته ها تعارضی با حقوق نخستین آزادی بیان نداشته باشد!.لینک خبر
پ.ن: استفاده از وبلاگ و وبلاگ نویسی برای تخمین سلامت روانی یک جامعه انتخابی اگر به برداشتهای امنیتی و ناقض حقوق بشری تبدیل نشود!, انگیزه مناسبی رابه دست نویسندگان و ناظران و مخاطبان آنها می دهد تا بتوانند چهره واقعی تولید فکر را در دنیای مجازی به تصویر بکشند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes