Friday, October 9, 2009

جایزه ای برای آچمز صلح آینده

این بار اوٌلی نیست که جایزه صلح نوبل به شخص یا اشخاصی داده می شود که قرار است در آینده موجد یا تثبیت کننده صلحی فراگیر باشند,اگر فراموش نکرده باشید که پیش از این عرفات,رابین و پرز هم در 1994 این جایزه را دریافت کردند تا شاید در پای میز مذاکره بتوانند گذشته ها را فراموش کنند...
بعید نیست برنده امسال جایزه نوبل نیز با خوشبینی نسبت به حل مناقشات خاورمیانه و مسئله هسته ای ایران انتخاب شده باشد و یا حتی با کمی شیطنت, اروپاییها اوباما و آمریکا را در وضعیت آچمزی قرار داده اند تا حرکتهای بعدی را بدون برهم زدن بازی ادامه دهد!,
پ.ن:اگر کارکرد این جایزه تا این حد تعالی یافته باشد که بتواند علاوه بر قدرشناسی نسبت به نیات و اعمال صلح طلبانه برندگانش, رفتار و کردار صلح آمیز آنان را در اینده نیز ضمانت کند,بایستی به سیاستگذاران موسسه نوبل لقب آینده سازان صلح جهانی لقب داد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes