Monday, October 26, 2009

بي مبالاتي در كابين خلبان


در ايران بحث داغ سوانح هوايي معمولاً به فرسودگي ناوگان هوايي ختم مي شود و تحليلهايي كه از جعبه سياه هواپيما به دست مي آيد و نهايتاً اعلام نتيجه بر اساس خطاي انساني و بويژه خلبان و ناوبر را هموطنان من به سادگي نمي پذيرند و هميشه با لبخند تمسخرآميزي نقش توطئه هاي پشت پرده را از نظر دور نمي دارند،ناگفته نماند كه توهم داشتن بهترين خلبانان جهان نيز در كنار ساير توهمهاي ايراني هميشه باعث شده كه خلبان ايراني را مقصر ندانيم!.
اخبار اشتباهات فاحش خلبانان و اتفاقاتي كه در كابين آنها به دور از چشم خدمه و مسافرين به وقوع مي پيوندد اين روزها مطبوعات غربي را پر كرده است، خلباناني كه بيش از يك ساعت به تماسهاي راديويي پاسخ نمي دادند و با وجود مشهود بودن خواب و استفاده از سيستم پرواز خودكار، باز هم به خوابيدن در هنگام پرواز اعتراف نكرده اند! يا خلباناني كه مشغول استفاده از لپتاپ شخصي بوده اند و بيش از 150 مايل از نقطه تقرب به فرودگاه مقصد دور مي شوند و فقط زماني متوجه مي شوندكه مهماندار با دق الباب از آنها در مورد زمان دقيق فرود پرسش مي نمايد!!. دلايلي مانند يكنواختي و بسته بودن فضاي كابين و ساعتهاي متوالي پرواز باعث شده تا اين شغل با ريسك كم توجهي شاغلان آن روبرو باشد و خطاهاي انساني جبران ناپذيري را رقم زند،با توجه به تجهيز هواپيماهاي جديد به سيستمهاي خودكار پرواز در صورت عادي بودن وضعيت هواي مسير به جز برخاستن و فرود لحظات دشوار ديگري وجود ندارد و مي تواند لحظات كسل كننده و يكنواختي را براي ساكنين اين كابين كوچك فراهم آورد...
پ.ن: ترس شخص من از اين است كه با استفاده از خدماتي مانند اينترنت بيسيم در هواپيماها و ورود نسل جديد و جوان به اين مشاغل كه همگي اعتياد به وب در خونشان است!، تكليف مسافرت سالهاي آينده با هواپيما به كجا ختم مي شود؟؟!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes