Wednesday, October 7, 2009

فیسبوک حال خوب و حال بد اعضایش را رصد می کند


استفاده از شبکه های اجتماعی پر طرفدار بعنوان دستگاه اندازه گیری "حال خوب" و "حال بد" یک جامعه دیگر فقط یک هدف یا تحقیق دانشگاهی نیست, Facebookعملاً به صورت خط کش محاسباتی آمریکایی ها در آمده است و این در حالی است که آمریکاییها فقط یکی از جوامع پر جمعیت فیسبوک هستند و این شبه کشور 300 میلیونی به راحتی از چندین و چند جامعه آماری همگن در حد و اندازه کشورهای اصلی یا نمونه ای با تقریب کاملاً علمی از لحاظ آمار تشکیل شده است!.
تحقیق اخیر بر روی حال و هوای آمریکاییها به تعیین شادترین و غمگنانه ترین روزهای آنها در طول سال میلادی 2009 که در حال به پایان رسیدن است ,منجر شده است. روزهای تعطیل روزهایی است که معمولاً اوج اظهار شادمانی به نظر می رسد و روزهایی مانند زمان سقوط قیمت سهام و اعلام ورشکستگی بانکها یا فوت بازیگری مانند هیث لجر یا ابرستاره ای مانند مایکل جکسون از روزهای بد و مغموم آمریکاییها نام برده شده است!!.معمولاً پس از پایان تعطیلات حال عمومی جامعه بسیار افت می کند و روزهای بعد از تعطیلات رسمی تفاوت چشمگیری در روح و روان آمریکاییها حادث می شود!.
روش محاسبه این برداشتها بر اساس تحلیل براساس بار مثبت و منفی کلماتی است که اعضای فیسبوک در صفحه خانه های خود در فیسبوک اظهار می کنند,کلماتی مانندhappy ,yay وawesome با بار مثبت و کلماتی از قبیل sad, doubtوtragic موجد حال بد تلقی می شوند!. اگرچه شاخصهای فوق برای زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است ولی تیم فیسبوک در نظر دارد برای سایر ملیتها و زبانها نیز تحلیل مذکور را فراهم آورد.لینک خبر
پ.ن: با توجه به وارونگی و افعال دو پهلوی زبان فارسی و عدم صراحت ایرانی در اظهار احساسات واقعی اش! , تیمی که بخواهد حال ایرانی را اندازه گیری کند بایستی زحمت زیادی را متقبل شود!.
پ.ن:ساختار داده پرداز و امکاناتی که در بانکهای اطلاعاتی این شبکه ها پیشبینی شده کاملاً با هدفی چون مدیریت احساس و عواطف اجتماعی برای مدیریت بحرانهای اجتماعی یا اتخاذ تصمیم برای زمان مناسب وارد آوردن شوکهای اجتماعی و همچنین پیشبینی تبعات واکنشهای اجتماعی اهمخوانی دارد و می تواند عدم قطعیت و غیرقابل پیشبینی بودن رفتارهای اجتماعی را تا حد قابل مدیریتی کاهش دهد!.
پ.ن: اندازه گیری حال و روان آدمی در قالب آزمونهای روانشناسی متفاوتی نیز انجام شده است ولی هیچگاه چنین فراوانی آماری نصیب هیچ تیم روانشناسی نشده است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes