Monday, October 26, 2009

ارزان فروشیAldi دوای درد رکود اقتصادی

نام ALDI در آلمان بعنوان مبداء پیدایش این سوپرمارکت زنجیره ای با همان صفت ارزان فروشی! محبوب ایرانیها همراه است و طبق نظرسنجی انستیتو تحقیقات بازار آلمان در سال 2002 بیش از 95% از کارگران, 88% از کارمندان, 84% از مستخدمین خدمات عمومی و80% از خودفرمایان مشتری ثابت این مرکز عرضه کالای با قیمت ارزانتر در آلمان بوده اند که امروز دیگربا 8210 فروشگاه یک نام جهانی است!.
نام این کمپانی از نام فامیل دو برادر و اول کلمه تخفیف در انگلیسی شکل گرفته است "ALbrecht DIscount".این دوبرادر که لقب ثروتمندترین مردان آلمان را با 58 میلیارد دلار سود سال 2008یدک می کشند امروز بازنشسته شده اند ولی با ایده اولیه خودشان آلمان را به دوبخش شمالی و جنوبی و حدود بازار کاملاً مشخصی تقسیم کردند. مهمترین عامل رقابت این ابرسوپرمارکت در عرضه کالا با بسته بندی اصلی در اشکاف و طبقات فروشگاههایش است و از این طریق از هزینه چیدمان و دکوراسیون فاکتور گرفته است و خرید بسته ای و کارتنی را به صرفه و رقابتی نموده است و بسیاری از شهروندان آلمانی از طریق خرید مقادیر بیشتری از یک کالا به صورت شبه عمده و به قول اصفهانی ها صندوقی !! با کمی تخفیف تشویق کرده و سود اصلی را در فروش بسیار بالای که دارند به دست می آورند.
پ.ن: با وجود آمار سال 2002 و اذعان شهروندان آلمانی که در دهه پیش خریداران این مرکز از طبقات متوسط به پایین بوده اند,ولی در طی چند سال اخیر دیدن صاحبان مرسدس و آئودیهای گرانقیمتی که در پارکینگ این فروشگاه پارک کرده اند و برای خرید به داخل آن می روند به پدیده عادی بدل شده است!.
پ.ن:ایده فروش ارزانتر کالا با پایین آوردن هزینه عرضه,بسته بندی و همان فروش صندوقی! کذایی برای این سالهای متورم داخلی! نیز می تواند ایده جذابی برای طبقه متوسط و پایینتر رو به افزایش وطنی محسوب شود!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes