Friday, October 2, 2009

مردان,قدرت,ثروت و رسوایی اخلاقیمرد بودن به لحاظ جنسیت و نه از منظر آن خودشیفتگی انسانی ناشی از صفات مردان افسانه ای ! ,یک نقطه ضعف فیزیولوژیک به دنبال دارد و آن هم کرنشی است که ناخودآگاه و کاملاً به لحاظ عملکرد هورمون تسترون! در مقابل جنس مخالف و صد البته با شدت بیشتر در مقابل انواع زیبا و اغواگر آنها اتفاق می افتد!...
انواع مطالعات فیزیولوژیک و روانشناسی نشان می دهد که این واکنش حتی اگر به طور کامل نیز در سایه انواع و اقسام دلایل کنترل شود باز هم در لایه های زیرین و کاملاً پنهانی همه مردان اتفاق می افتد وکشش طبیعی به جنس مخالف و واکنشهای همگرایانه بخشی از وجود یک مرد را تشکیل می دهد.تاریخ پر است از داستانهایی در این مورد و شرح مردانی که اغوا شده اند و دل و دین و حکومت و سلطنت باخته اند و باز هم پر است از شرح قدرتمندانی که به طبع زر و زورشان از حرمسراهایی عیان تا دستور شرعی برای عقد و صیغه های محدود و نامحدود پیش رفته اند.
در دوران معاصر و شیوع تفکراتی چون فمینیسم و دموکراسی و تغییرات توزیع ثروت و نوع زندگی, بسیاری از این داستانها تغییر کرده ولی هنوز هم میتوان مردانی را یافت که در سایه امکانات و توان مالی این بخش از مشخصات فیزیولوژیک خود را مهار نکرده اند وبا این سمند سرکش بدون افسار و دهنه به میان دشتی از ناپروایی و تمایلات ج-ن-س-ی می تازند. پرونده های اخلاقی و رسوایی های ج-ن-س-ی فقط به برلوسکونی و کلینتون اختصاص ندارد و تا پشت خانه خادمان طریقت و شریعت نیز ادامه دارد...
پ.ن : پرونده ناتمام برلوسکونی که به نوعی در کنار شهرت کذایی !مردان ایتالیایی گویی تمامی ندارد با حضور یکی از شرکای اتاق خواب او Patrizia D'Addarioدر کانالهای تلوزیونی عمومی و اعترافاتی در مورد وقوف برلوسکونی بر شغل شریف وی! بار دیگربر رسوایی اخلاقی این مرد 70 و اندی ساله سیاست پیشه و ثروتمند ایتالیا که خود را خادم کلیسای شریف! رم می داند مهر تایید زده است!.
پ.ن: پرونده های بسیاری نیز در همین دیار و بویژه در اطراف مردان خدا! و صاحبان وجدان مذهبی رخ داده و می دهد و اگر روزنامه هایمان هنوز از این نوع تیترها اشباع نشده است , فقط به این خاطر است که عزمی برای رسوایی رفتارهای این چنینی در دستگاه قضایی وجود ندارد و شاید رفتن به این سمت دامن شهره به پاکدامنی بسیاری را آلوده خواهد کرد!!.
پ.ن:رفتارهایی از نوع معمرقذافی وهوگو چاوز تنها به آنها ختم نمی شود و فقط نشان دهنده آن است که تمرکز ثروت و قدرت جایی برای اخلاق باقی نمی گذارد و مخالفین ورقبای سیاسی این گونه مردان همیشه می تواند مضمونهایی در مورد این ضعف ویژه مردانه در مورد هر حاکم قدرتمندی بیابند مگر آنکه اشکالاتی مانند آنچه برای آغا محمدخان پیش آمده,برایشان پیش آمد کند!!...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes