Monday, April 7, 2008

گاردين زنانه

گاردين بعنوان يكي از بنگاههاي سخن پراكني بريتانيا، مرام ليبرال تري نسبت به ساير رسانه هاي آن كشور دارد و تمركز بر اخبار زنان و كمي تا قسمتي شنا بر خلاف جريان رود خروشان مرد سالارانه نظام فكري انگلستان،براي من جذبه بيشتري دارد!.
گاردين امروز را با سه خبر زنانه تورق مي كنيم:
خبر اول جمعيتي را معرفي مي كند كه براي تشويق زنان جوان به تغذيه كودكانشان با شير مادر فعاليت مي كنند و در اين راه با استفاده از همكاري بعضي از زنان جوان موفق در صحنه مد و هنر پاپ به چاپ پوسترهايي پرداخته اند كه آنها را در حال شير دادن فرزندانشان نشان ميدهد(شايد براي نوجوانان و جواناني كه در بسياري از حركات و سكنات تقليد از يك سوپراستار بسيار متداول شده،بهترين انگيزه براي جدي گرفتن تغذيه كردن كودك با شير مادر همين راه باشد!)...

خبر دوم به سنت شكني 372 ساله! دانشگاه هاروارد در سپردن مشاغل مديريتي به يك زن مي پردازد،Drew Faust اولين زني است كه از ديوارهاي ستبر بي اعتمادي به توانايي مديريتي زنان در هاروارد گذشته است و پس از MIT و پرينستون اين سومين قلعه دانشگاهي مردانه غربي است كه توسط يك مدير زن فتح مي شود(البته در ديار ما با سپردن اين مشاغل به زناني كه همان حرفهاي مردان را تكرار مي كنند!،ركوردهاي جالبتري بدست آمده است!)...


خبر سوم و جنجالي! به رشد باور نكردني حركتهاي خيرخواهانه با استفاده از نمايش اندام برهنه زنان مي پردازد و اين سوال را مطرح مي سازد كه اين زنان با برهنگيشان به ياري چه چيزي مي پردازند؟؟؟!...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes