Tuesday, April 15, 2008

آپدیت در واپسین لحظات قبل از خواب!

عکس اول یک دنیا معنی است و قاعدتاً به شرح و تفصیل نیاز ندارد!،ولی همین قدر بدانید که که از یک نظامی در استادیوم ملی المپیک پکن گرفته شده است!(این روزها چین در کنار تهدید رو به تزایدی که برای اقتصاد جهانی بوجود آورده و مظلومیت راهبان بودایی در تبت در حال تحمل سختترین فشارهای تبلیغاتی -مطبوعاتی در آستانه برگزاری المپیک در این کشور است!).


عکس دوٌم آکروپولیتن آتن را نشان می دهد در حالیکه ابر زرد رنگ کرد و غباری که از صحاری شمال آفریقا به راه افتاده ان را در خود مدفون کرده است(معروفیت جهانی این روزها به کار می آید!،در حالیکه همین گرد و غبار این آخر دنیایی که ما در آن محبوسیم را نیز در نوردیده ولی هیچ کجا عکس محل زندگی ما را در حالیکه گرد و خاک همه زندگیمان را پوشانده نشان نمی دهند!!).


پ.ن: عکسها از میان بهترین عکسهای گاردین در 24 ساعت گذشته انتخاب شده است.
پ.ن: آنهایی که می دانند شاخص گرد و غباردر آلایندگی هوا(PM10) چیست،حتماً می دانند 6 برابر حد مجاز آلودگی هم یعنی چه؟!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes