Saturday, January 19, 2008

سیل بنیان کن سرقت متنیplagiarismضعف نسل جدید در انشاء وخلق آثار ادبی منحصر به دهه شصتیها و هفتادیهای خودمان نمی شود!،استفاده گسترده و لجام گسیخته دانش آموزان از صنعت نوظهور! cut-and-pastedباعث شده تا انگلیسیها نیز با تحقیق پرسشنامه ای که در بین اساتید بعمل آورده اند به این حقیقت اعتراف کنند که حجم بسیار زیادی از تکالیف دانشجویی و دانش آموزی فاقد خلاقیت و صرفاً آثار کپی برداری شده از وب هستند(plagiarism)!.لینک خبر
پ.ن: با چنین رهیافتهایی باید به کاهش تولید آثار ادبی ومکتوب عادت کرد،مطالعه که نابود شده این هم نوشتن که دارد به جوارش می پیوندد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes