Friday, January 11, 2008

گریان در پای برج دست ساز

یسنا بزرگتر می شود و رفتارش هم روز به روز تغییر می کند،دیگر زمان چالشهای اساسی بر سر آنچه می تواند در رفتارهای بعدیش بروز کند نزدیک شده است،برای عکس گرفتن دیگر تمایلی نشان نمی دهد و دوست دارد دوربین را خود به دست بگیرد،اتفاقات زیادی را این طوری برای تصویر کردن از دست می دهیم،مثل همین برج مرتفعی که گریان در پای آن افتاده!،برای بازی با خانه سازی علاقه عجیبی به ساخت سازه های بلندتر از خودش نشان می دهد!.معمولاً در این سن کودکان2-3قطعه بیشتر بر روی هم نمی چینند ولی یسنا تا هرچه بشود و بتواند قطعات را روی هم می چیند!.


پ.ن:گفتم بد نیست لج رفتن و گریه کردنش را هم تصویر کنم.!

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes