Sunday, January 27, 2008

مژده به محققين دوستدار توسعه پايدارEco-Patentامتيازنامه هاي انحصاري اكتشافات و اختراعات(Patent)،به عنوان گواهي هاي ذيقيمتي هستند كه به صاحبين آنها اين اجازه را مي دهد كه محصولي يا روشي خاص را براي انجام خدمات يا توليد محصولي خاص بكارگيرند و هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر به ازاي استفاده از منافع مترتب از آن بايد هزينه اي متناسبي را به دارنده آن بپردازد.
ساليان متمادي اين حقوق جزء لاينفكي از داراييهاي كمپانيهاي بزرگي چون
IBM, Sony, Nokia & Pitney Bowes بوده است،ولي فعاليتهاي پردامنه براي توسعه پايدار جهاني حتي سودمداراني چون اين شركتها را وادار كرده تا در قالب برنامه هاي چون(Eco-Patent Commons)با موسساتي چونBusiness Council for Sustainable Developmentهمكاري كنند.هم اكنون برنامه هاي مشابهي نيز خدماتي براي معرفي اين امتيازنامه ها به صورت رايگان براي مصارف دوستدار محيط زيست به متقاضيان آنها ارائه مي كنند.فلسفه اين حركت باور عميق به خلاقيتي است كه در بستر دسترسي بيشتر و رايگان به اين دسته از اطلاعات ميسر مي باشد.
چند شركت نامبرده شده در بالا 31 عدد از اين اجازه نامه هاي انحصاري را در اختيار عموم گذارده اند كه شامل مواردي از قبيل روشهاي بازيافت تلفنهاي همراه به مواد سودمند،تهيه چندين نوع مواد شيميايي قابل بازيافت و استفاده از نوعي لخته ساز طبيعي براي تصفيه آبهاي پساب صنعتي و انساني است.لينك خبر
پ.ن:دوستان و محققيني كه تا پيش از اين در به در دنبال
Patentتاريخ گذشته يا رايگان در سايتهاي مرتبط بودند از اين به بعد با همين عبارت كليدي(Eco-Patent Commons)مي توانند به دنبال شركتهايي باشند كه در برنامه هاي مشابهي حضور دارند و چيزي را مناسب تحقيق آنها به اشتراك گذارده اند ، فقط نبايد فراموش كنيد كه اين خدمات براي پروژ هايي كه متضمن توسعه پايدار اكولوژيك باشند رايگان ارائه مي شود.


blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes