Thursday, January 24, 2008

ناتمامی در خود ماست


بازی جدید وبلاگستان گویا از اینجا آمده،فواد عزیز هم بعد از وصل شدن به حلقه،حلقه خودش را بوجود آورده و از جمله من ناتمام! را به این رویداد! نه چندان بزرگ ولی قابل تعمق چسبانده است!.
من کلاً نمی توانم چیزی را ناتمام بگذارم و کتاب را اصلاً نمی توانم و عاشق یک کلٌه کتابی را خواندن و کنارگذاشتن و در موردش حرف زدن وپست وبلاگی گذاشتن هستم!.
ولی کتابهایی خریده ام که هنوز موفق به باز کردن و خواندن آن نشده ام:
1-سمک عیار را برای روزگاری خریده ام که داستانی از این نوع به دلم بنشیند و بتوانم برای سایرین هم نسخه خودم را چاپ بزنم.!
2-غروب بتان و تاملات نابهنگام نیچه را برای روزگار پختگی بیشتر گذاردم،آن زمان که بتوانم در نشئه هر خطش یک روز دست و پا بزنم!.
پ.ن:کتابهایی از نوع فرهنگ و کلیات و لغت نامه هم هست که هنوز فرصت نشده همه صفحانشان را تورق کنم وناگفته هم دلیلش پیداست!.
پ.ن:برای این بازی باید جماعتی از نوع نازلی و دوست جون جونیش را دعوت کرد و پپلا را هم اضافه می کنم وایضاً وحید را هم که هم خوره کتاب است و هم اهل ناتمام گذاشتن نیست ...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes