Monday, January 28, 2008

وبلاگستان به ياري استيصال مي آيد


بايد قبل از شروع اين پست از همه مخاطبين عزيز وبلاگستان فارسي براي طرح موضوعي كه بسيار مهم ،حياتي! و بهداشتي است،طلب صبر و شكيبايي داشته باشم !.(اهالي زابغر هم با سعه صدر از كنار اين پست بگذرند!)“Sanitation is not a dirty word; it is a critical factor in human welfare and sustainable development. We need to put the spotlight on this silent crisis.”
--- Mr. Sha Zukang, Undersecretary-General for Economic and Social Affairs
United Nations

حقوق كتمان ناپذير شهروندان جامعه براي داشتن آبريزگاه يا مستراح(مبال!) به صورت عمومي در سطح شهرها واقامتگاه هاي شهري و روستايي و استفاده از محيطي مناسب و بهداشتي براي رفع تنگناهاي ناشي از شرايط ويژه! قضاي حاجت! امري مستحب و بلكه واجب و از آن هم بالاتر انساني است!.
تامين اين تاسيسات با ديدگاه اشتغال زايي،توسعه رفاه اجتماعي و بهداشتي جامعه و بالا بردن رتبه بهداشتي و رفاهي در سطح جهان به راحتي داراي توجيه اقتصادي و جذب سرمايه گذاري است.آمار تكان دهنده سازمان بهداشت جهاني بيان مي كند:

2.6 ميليارد نفردر دنيا از امكانات اين چنيني بي بهره يا كم بهره اند ،هرسال 1.5 ميليون كودك براي اين نابرخورداري جان مي سپارند، در هر هفته 42000نفر فقط به خاطر نابرخورداري از اين امكانات جان مي سپارندو هر6 ثانيه يك كودك براي ابتلا به اسهال(يكي از علتهاي شايع اسهال عفونتهاي ناشي از آبريزگاه غيربهداشتي است) جان مي سپارد.بيماريهاي كليوي و مثانه مرتبط با حبس البول! و تحمل فشارهاي غيرقابل تحمل ناشي از نياز به سرپناه قضاي حاجت آمار منتشر نشده و غيرقابل تخميني در جامعه ايراني دارند و اما راه علاج!.


به طور نمونه شهرداري شيراز در بعضي نقاط پر رفت و آمد مركز شهر كيوسكهاي دومنظوره اي را در اختيار متقاضيان خدمات تعمير و واكس كفش گذاشته است كه اين كيوسكها از يك طرف واكسي و از طرف ديگر يك تك كابينت مجهز براي يك توالت يك نفره هستند و متصدي واكس با دريافت هزينه هر بار استفاده، بر نظافت كابينت هم اشراف و وقوف! كامل دارد.راه ديگر استفاده از سامانه هاي مجهزي است كه از لحاظ كنترل ورود و خروج و نظافت خودكار پس از خروج تجهيز شده و تمامي متعلقات داخلي نيز مانند توالت قطار از جنس استيل زنگ نزن مرغوب! است كه كمترين ميزان جرمگيري را در بين ساير مواد اوليه دارد.همچنين قرار دادن اين كابينتها در محلهايي كه حتي المقدور در ديدرس نيروهاي انتظامي در طول شبانه روز باشد و از اختصاص يافتن آن به محلي براي كارهاي ديگر! جلوگيري شود!.مطمئناً شهروند مبتلا به عذاب وجدان! در لحظات فشار حتماً هزينه اين تاسيسات را به صورت سكه خواهد پرداخت واين خدمت اجتماعي بدون نفع دنيوي نخواهد ماند!!.
پ.ن: تعدادي ازكابينتهاي مختلف طراحي شده در اروپا را براي بوجود آوردن ايده طراحي در اينجا گذارده ام كه از سرويس عمومي فليكر قرض كرده ام،در اين نمونه ها مسائل اقليمي و آب و هواي،معماري و زيباشناسي همزمان لحاظ شده است. راستي يادم نرود كه روز جهاني آبريزگاه 19 نوامبر هر سال است!،همچنين سازماني جهاني نيز خاص اين موضوع وجود دارد! و سال 2008 نيز سال بين المللي
Sanitation نام گذاري شده است.
پ.ن: ايده اين پست و فراخوان اهل وبلاگستان كه حتماً روزگاري به درد بي مستراحي در شهرهايمان دچار بوده اند! از خانم مهندسي است كه در اين پستش از اين گرفتاري عظما گفته است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes