Saturday, January 12, 2008

جنگی دیگر،اینبار برای زباله!نمی دانم اتفاقات چند وقت اخیر در ناپل ایتالیا را دنبال می کنید یا خیر؟،منظورم همان منازعه بر سر زباله های حمل نشده این شهر و مکافاتی که شهر و شهروندانش را به فاجعه زیست محیطی اروپا تبدیل کرده است؟،بحرانی که می تواند مدلی کوچک از جوامعی در آینده باشد که از پیش به ظرفیتهای محدود محل دفن زباله و راهکارهای مانند تفکیک زباله در مبداءوسرمایه گذاری برای صنایع بازیافت زباله نیاندیشیده اند،شاید پس از جنگ بر سر آب اشامیدنی نوبت به جنگ بر سر امحاء زباله ها نیز فرا برسد!،همانطور که اهالی کاگیلاری مرکز ساردنیا که جزیره ای در مدیترانه است در دو روز گذشته نیروی پلیس این شهر را در مخالفت با انتقال زباله های ناپل به ستوه آورده اند!.لینک خبر
فاجعه شهر ناپل تمامی زندگی و کسب و کار شهر را در معرض خطر جدی قرار داده و تجمع بیش از حد زباله هایی که بر روی هم انباشته شده پای اتحادیه اروپا و جریمه های سنگین را برای دولت ایتالیا و شهر ناپل به میان کشیده است،بدون در نظر گرفتن دلایل آغاز انباشت زباله های شهری و عدم حمل به موقع آنها،یکی دیگر از بشکه های باروت آماده انفجار برای بر هم زدن تعادل اکولوژیکی زندگی بشری خود را مطرح کرده است،زباله نیز می تواند سرآغاز جنگی دیگر باشد!!!.
پ.ن:حواشی قضیه را می توانید در این لینک و این لینک دنبال کنید،گرچه بعقیده من اصل ماجرا به عدم مدیریت صحیح بشر بر تولید زباله و راهکارهای انتخابیش مربوط است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes