Monday, September 14, 2009

عقاب آدمخوار مائوری وجود داشته است


داستانهای افسانه ای از موجودات اعجاب آور در بین بومیان و ساکنین اولیه سرزمینهای باستانی همیشه به خیال پردازی منجر نمی شود وگاهی نیز در دل یک کاوش علمی حق به جانب بومیان مائوری داده می شود که باور داشتند پرنده ای ترسناک در حد و اندازه شکار انسان و آدم خوار نیز در نیوزلند باستان وجود داشته است!.لینک
فسیل یافت شده در پایان قرن 19 میلادی امروز به مدد عکسبرداریهای مجدد از تشخیص قبلی و تعلق به خانواده لاشخورها استعفا داده و قرابت آن با Te Hokioi افسانه ای مائوریها و قامت 2 متری و وزن 250 کیلوگرمی به اثبات رسیده است !.
پ.ن: سر جولیوس فون هاست در 1870 این فسیل راHaast's eagle - Harpagornis moorei نامگذاری کرده بود.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes