Monday, September 28, 2009

اولین شهر جهان از شرٌ بطریهای پلاستیکی خلاص شد!


بطری از جنس پلی اتیلنHDPE و ترفتالئاتPET بیشترین انواع بطریهایی هستند که در جهان به بسته بندی و عرضه آب آشامیدنی اختصاص می یابند و با وجود تمام تبلیغاتی که در مورد امکان بازیافت آنها می شود,بیش از 80% کل آنها از محلهای دفن زباله سر در می آورند!, 20% باقی مانده نیز به سهم های مساوی بین فرایند بازیافت و سوختن در زباله سوزها تقسیم می شوند!.
این آمار با وجود تمام آگاهی است که در مورد صرفه بازیافت تنها یک بطری پلاستیکی حاصل شده است,امروزه بشر دوران مدرن می داند که با صرفه ناشی از بازیافت کامل یکی از این بطریهای کذایی می تواند انرژی یک لامپ 60 واتی را شش ساعت تامین کند!.لینک
مبارزه عمومی با مصرف این بطریها در بسیاری از نقاط جهان شروع شده است ولی هیچگاه این مبارزه مانند آنچه که در یک شهر کوچک استرالیایی اتفاق افتاده,جنبه عمومی و داوطلبانه نیافته است.اهالیBundanoon در حالی در سحرگاه 28 سپتامبر 2009 از خواب برخواستند که شبانه تمامی این نوع بطریها از سطح تمام فروشگاههای شهر جمع آوری شده بود و برای عرضه آب آشامیدنی رایگان مکانهای عمومی برای پر کردن بطریهایی از انواع دیگر و چندبار مصرف آلومینیومی فراهم شده بود...لینک خبر
زیرساخت فراهم شده برای کنارگذاشتن مصرف این بطریها به بهای تامین آب آشامیدنی رایگان در سطح این شهر کوچک 2035 نفری (آمار جمعیت سال2006) و نصب آبخوریها و محلهای عمومی پرکردن بطری آب و همچنین پرکردن رایگان بطری آب متقاضیان در فروشگاههای شهر تمام شده است!, در ظاهرمنافع عمومی و خلاصی یافتن از مزاحمت زباله های پلاستیکی حاصل فدای منافع شخصی چند فروشگاه شده است ولی حساب و کتاب شهرداری نشان می دهد که منافع خصوصی صاحبین کسب و کارهای وابسته نیز در ازای صرفه کاهش خدمات شهری مابه ازاء جبران می گردد...
پ.ن: این ماجراهای شیرین ادامه خواهد یافت و عاقبت به خیری انسان هزاره سوٌم در سایه افزایش شعور عمومی دولتمردان و مردمان قابل دسترسی است!.blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes