Tuesday, September 1, 2009

اسطوره درمانی: نسخه ای برای بازیابی ملتهای شکسته شده

اسطوره ها,شخصیتهای افسانه ای و حماسه سازان تاریخ ثروتهایی هستند که می توانند فرهنگ و ذائقه فرهنگی یک ملت را تغییر دهند, یکی از نسخه های درمانگر روزگار تلخ و تیره ملتهای بزرگ ,بازگشت به فرهنگ باستانی و مدد جستن از نام و آوازه اساطیری است که می تواند در هنگامه شوربختی ملتی را دوباره در لوای پرچمی متحد سازد!.
آلمانیها با تبار فلاسفه و روشنگران قرن بیستمی شان بیشتر معروفیت دارند تا هر سمبل دیگری, ولی همین ژرمنهای مغرور هرگاه در چنبره محاصره دشمنانی متخاصم و زورآور قرار گرفته اند به یاد پهلوان و قهرمان اسطوره ای شان هرمان یا آرمینیوس افتاده اند! و با مدد از نام بلند آوازه او و مقاومت و چیرگی اش بر ارتش روم در سال نهم بعد از میلاد , بعهدها نیز بر ارتش فرانسوی ها,واتیکان و یهودیان چیره شده اند...لینک عکس و مضمون
این روزهای خاکستری دیارم نیز سخت نیازمند بازپروری اسطوره های اش می نماید.چند سال قبل با مدد از آینده پژوهی در این لینک از آینده سیستان در 1405 گفته ام و محوریت نام پهلوان سیستان برای زدودن محرومیت از چهره قدیمی ترین ایالت ایران باستان, برپایی جشنواره فرهنگی -ورزشی گردان شاهنامه و بسیاری از مزیتهای این خاک دردمند که از قرار در حال حاضر فقط جان می دهد برای ترانزیت مواد مخدر,محرومیت و نا امنی!!!.
پ.ن: با کمی دقت در عکسها خواهید دید که در همان روستای کذایی در نزدیکی Detmoldکه هرمان در عهد باستان به جنگ رومیان رفته,چه هنگامه خیالی از جنگ و جنگاوری بازسازی شده تا کودکان آلمانی هرمان های شان را فراموش نکنند...
پ.ن: در ایران خودمان چند تندیس از قهرمانان شاهنامه یا داستانهای آن به جز در مقبره فردوسی در توس سراغ دارید؟چند نفر از ما اشعار شاهنامه را ازحفظ داریم و در آخر آنکه چند نفر از ما برای کودکانمان در ازای به خاطر سپردن این اشعار هدیه ای در نظر گرفته ایم؟؟!...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes