Friday, February 22, 2008

web 2.0هم سیاسی شد!


فکر کنم به سراغ موضوعات مورد علاقه مزیدی رفته باشم!، اینبار جامعه مجازی بر پایهweb 2.0 ایجاد شده است که نظرات و ایده های همه اقشار را در جایگاه ریاست جمهوری به اشتراک می گذارد،از این طریق گردانندگان سایت که می توانند از مغزهای متفکر و آینده پژوه جناحین اصلی آمریکا باشند، به دسته بندی و تصویر سازی از ایده های مردمی می پردازند،همان چیزی که در سناریوی شل یکی از پرسشهای محوری محسوب می شد،اینکه مردم و نظراتشان می تواند بخش قابل توجهی از عدم قطعیت آینده را شکل دهند...
در این سایت که با نام "اگر من رئیس جمهور باشم"معرفی شده است، امکان ایجاد پرونده مشخصات،ایده ها،خط مشی،وبلاگ و سرفصل مشخصی برای انتخابات2008 میلادی ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد،از دل پروژه هایی مانند این گاهی تصویرهای نابی از‌آینده و تفکرات ناب شکل دهنده آن متولد می شود!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes