Saturday, February 9, 2008

سرور کابینت ظروف پلاستیکی


چند روز پیش در حین پاک کردن گوشت بودم تا گوشت چرخی مصرفیمان را فراهم کنم،و در همین حالی که وسایل ان را کف آشپزخانه می چیدم ،سر برگرداندم و دیدم چند کاسه پلاستیکی را که تازه زمین گذاشته ام غیبشان زده!،و از مامان یسنا که پرسیدم معلوم شد عزیز کرده مان! انها را جابجا کرده!،آنموقع من سرم به کار گرم بود و ایشان هم توضیحی ندادند و من هم پاپی نشدم،قضیه گذشت تا همین سفر اخیر و پلاژی که در آن ساکن بودیم، چندین دفعه پشت هم دیدم که یسنا به سراغ کمدها می رود و با یک اعتماد بنفس و جذبه خاص! ظرف غذایش را در کمد می گذارد و شترقی آن را می بندد و از نو!،چندین بار که تکرار شد به مامان یسنا با ایما و اشاره فهماندم که قضیه چیست؟ و یسنا چرا این کار را اینقدر تکرار می کند؟،معلوم شد که کابینتی که در آشپزخانه خودمان محتوی کاسه ها و ظروف پلاستیکی است برای ایشان تنها کابینت عبورآزاد است! و به شوق همان،این کمد نیز بی نصیب نیست! و معمای آن بساط گوشت پاک کنی هم به همین عبور آزاد بودنش در مورد ظروف پلاستیکی باز می گشت و ایشان خودشان را صاحب و مالک تمام ظروف پلاستیکی منزل می دانند و جابجا کردن آنها حکم اموال شخصیشان را دارد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes