Wednesday, February 27, 2008

آدرس اين محل را براي آخرالزمان به خاطر بسپاريد!

آنچه در تصوير مي بينيد سردابه اي است كه قرار است مامن تمامي بذرها و دانه هاي گياهي زمين در مواجهه با فجايع طبيعي و بشري باشد!.
سردابه آخرالزمان"
Doomsday" در مجمع الجزاير نروژي Svalbard در نزديكي قطب شمال براي نگاهداري از ميليونها نمونه دانه كه تامين كننده پوشش گياهي و نيازهاي غذايي موجودات زنده روي زمين هستند،ساخته شده است و مي تواند در قبال گرمايش زمين،حمله شهاب سنگها،بيماريها و آفتهاي گياهي،تشعش راديواكتيو ناشي از جنگهاي هسته اي و حتي زلزله اندوخته مورچگان زمين! را حفاظت كند!.


نروژ مالك بانك غله جهاني است ولي اين امكان را براي ساير كشورهاي جهان بوجود آورده تا نمونه هاي بومي خود را براي روز مبادا به حساب غله اي! خود واريز كنند!.لينك


پ.ن: همه جهان دارند به استقبال اتفاقات بد و خوب آينده مي روند و ما هنوز نمي دانيم انتخاب كردن يا شدن،حزب داشتن يا نداشتن و تكليف پرتقال شب عيدمان چگونه است؟("من در كجاي جهان ايستاده ام؟...")
پ.ن: عكسها را از همان لينك مقاله ناشنال جيوگرافيك قرض گرفته ام و درون و بيرون سردابه را نشان مي دهد.blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes