Thursday, February 21, 2008

روشنبینی در گرماگرم آزمون!


امروز هنگام پاسخ دادن به سوالات آزمون،به مقاله کوتاهی در مورد برنامه آموزشی مدیریت کسب و کارMBA در دانشگاه سنگاپور برخوردم،و همینطور که بدنبال جواب دادن بودم، ناخودآگاه ذهنم به اینجا پرکشید که در مورد اهداف تاسیس رشته های دانشگاهی و رشته های جدید در ایران، چه کسانی و با چه مراجعی آن را هدف گذاری می کنند؟.
در دانشگاه نان یانگ سنگاپور برنامه تحصیلی رشتهThe Nanyang MBA با هدف تحلیلگری برای شناخت بازار رو به توسعه جنوب شرق آسیا تدوین شده و پرواضح است که با متمرکز شدن بر چنین هدفی توانسته سهم بسزایی در تربیت نیروی متخصص منطقه ای و جهانی داشته باشد.بسیاری از شرکتهای خارجی که به فعالیت در بازار شرق آسیا چشم دوخته اند ،بخش متولی این منطقه را برای دانش اندوزی به سراغ گذراندن این دوره می فرستند ودر بین مشتاقان این رشته برای تحصیل در سنگاپور هر روز متقاضیان بیشتری از اروپا و اقیانوسیه و امریکا به چشم می خورد ،که سبب شده است تادر کنار موفقیت آموز بودن برنامه های تحصیلی رشته در نانیانگ،موفقیت و اعتبار سرشاری را نیز برای این دانشگاه رقم بزند.
چندی پیش که از یکی بستگان در مورد تحصیل همین رشتهMBA در کانادا می پرسیدم،با تعجب شنیدم که می گفت اگر به بازار کار آمریکا یا کانادا چشم دوخته ای باید این رشته را در همان جا ادامه دهی و معنی برای من جا نمی افتاد!،تا اینکه با خواندن این مقاله امتحانی فهمیدم که برد رشتهMBA بنا به برنامه دانشگاههای ارائه کننده و بازارهای هدف کاملاً متفاوت است و شباهتی به برنامه ریزی تحصیلی دانشگاههای ما ندارد که ملغمه ای از همه چیز و هیچ را در طی یک سری واحدهای درسی غیرمنعطف بدون آنکه معلوم باشد خروجی این رشته قرار است در کدام منطقه هدف مشغول به کار باشد،در مغز متقاضی به زور فرو کنند!.
پ.ن: به دوستانی که متمایل به ادامه تحصیل در این رشته هستند پیشنهاد می کنم قبل از شروع رشته به مخلص کلام من توجه کنند و پیش از شروع در مورد بازار هدف رشته التفات داشته باشند،چون بسیاری از شرکتهای خارجی به این که چنین تخصصی را در رابطه با کدام منطقه یا دیدگاه مالی و بازرگانی کسب کرده اید حساسیت دارند و به صرف داشتن مدرکMBA برایتان پیشنهاد شغلی فراهم نمی سازند!.
پ.ن:برای زمینه عکس از کاریکاتور هنرمند برجسته بزرگمهر حسین پور استفاده کرده ام که امیدوارم در حد رساندن مضمون بر من ببخشاید!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes