Tuesday, February 19, 2008

Contortionنمایش شکنج اندام


در سیرکهای معروف دنیا،با مردان وزنانی روبرو می شوید که گویی از راسته نرم تنان هستند! و هیچ بافت استخوانی در بدنهایشان از پیچ و تاب خوردن و اشکال غریبی که با هیکلهایشان می سازند ممانعت بعمل نمی آورد!.اصطلاحاً این توانایی را شکنج Contortionمی نامند و از خصوصیات انسانهایی است که در آرایش ستون مهره یکی از توانایی های از جلوخمیده یا از عقب خمیده را دارا هستند و کمتر آکروباتی توانایی اعوجاج و شکنج از هر دو سمت را داراست .
در مورد این تواناییها تا پیش از قرن19 و 20 میلادی افسانه ها و گزافه گوییهای بسیاری به سبب عدم آشنایی عامه مردم با آناتومی بدن انسان رایج بود،از جمله:مصرف روغن مار برای انعطاف پذیری،بهره بردن از اکسیرهای حیات جاودانه!،داشتن مفاصل بیشتر در اتصالات بدن!،ابتلا به نوعی سندرم ازدیاد مواد بین غضروفی(این یک مورد آن هم در موارد بسیار نادر صحت داشت)،و یا زنها بیشتر برای چنین مهارتی توانایی دارند یا آسیاییها بیش از اروپاییها انعطاف بدنی دارند و...
ولی آنچه امروز محقق شده،شکنج نوعی اجرای هنرمندانه انعطاف بدنی و حرکات ژیمناستیک وآکروباتیک با استفاده از بعضی ویژگیهای مادرزاد ستون مهره است که هیچ ارتباطی با موارد فوق ندارد و مانند هر توانایی بدنی دیگر در اثر استمرار بدست می آید.
پ.ن: در نوجوانی دوستان بسیاری داشتم که به مدد بدنهای نرمی که داشتند حرکات غریبی شبیه به این عکسها ازشان ساطع می شدو دیدن عکس بالا از رویترز من را به یاد سوالات قدیمی خودم انداخت و بالاجبار شما هم شریک هستید!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes