Monday, February 25, 2008

سبقت از بزرگترها در تدوين راهبردKing Countyخيلي سخت است ولي چاره اي ندارم كه در معرفي ايده هاي كارآمد ،قبل از اينكه دهها سال از آن بگذرد و بيات شود!،به ايده هاي آنور آبي اشاره كنم!،مي دانم كه بسياري من را متهم مي كنند كه نگاهم چرا به آنسوترها خيره مانده ،ولي چاره اي نيست،اگر حتي يك نفر در مقام سياست گذار كه حوصله و فرصت به زبانهاي بيگانه خواندن چيزي را پيدا نمي كند،گذارش به اين وبلاگ بيافتد و گوشه اي از نور يك ايده به گوشه اي از ذهنش بتابد،من كار خودم را انجام داده ام!.
ايده امروز در مورد تدوين خط مشي و
Climate Plan براي شهرهاي بزرگ يا شهرهايي با ريسك آحتمالي شدت گرفتن آلودگي آب وهوا در آينده است،شهرها و ايالتهاي بسياري در جهان از هم اكنون افق2050 ميلادي را براي تدوين برنامه تمهيدات مديريت شرايط آب و هوايي در برنامه مديريت عمران شهري يا ايالتي خود ديده اند كه منبعث از برنامه ملٌي و فرا ملٌي آنها مي باشد.لينك
King County بخش كوچكي در نزديكي واشينگتن است كه در پناه ايده هاي سبز بخشدارش، كارهايي به مراتب بزرگتر از يك پايتخت آسيايي! در بعد راهبردي و برنامه ريزي براي آينده زيست بوم ساكنانش انجام داده است!.


پ.ن: نكته قابل توجه در تدوين راهبرد توسط يك شهر يا بخش كوچك در كشوري غير از ايران اين است كه آنها به جرم كوچك بودن يا فاصله با مركز نسبت به واقعيتهاي اطرافشان منفعل باقي نمي مانند،و حتي بعضي اوقات پيشروتر از بزرگترها عمل مي كنند و مثلاً ايالتي مانند كاليفرنيا به استاندارهايي فراتر از استانداردهاي ملي آمريكا چشم دوخته است!.
پ.ن:براي استفاده بيشتر از مشروح طرح آب و هوايي كينگ كانتي از اين آدرس كل گزارش را به صورت PDF مي توانيد دانلود كنيد.


blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes