Wednesday, January 27, 2010

کتب ضاله به روایت غربیها

این نسیم مغزآور! و پزهای مخالف با سانسور و ممیزی کتاب که این روزها از بلاد غرب می وزد تا همین چند دهه قبل محلی از اعراب نداشته است و ایندیپندنت فهرستی از کتابهایی که مطالعه آنها در اروپا و آمریکا مصادف و مساوی با به زندان افتادن بوده است را منتشر کرده است. نقض عفت عمومی و قباحت مضمون ومک کارتیسم و عوارض سرخ کشی در قرن بیستم,عقاید ضد مسیحیت و ضد عفت عمومی در قرنهای 16تا 19میلادی و نمونه های ضد دیکتاتوری در شوروی زمان استالین از مهمترین خط قرمزهایی بودند که روزگاری گذشتن از آنها در اروپا و امریکای متمدن امروزی! و درقالب خواندن کتاب به معنای به کام مرگ و زندان رفتن بوده است!.
پ.ن: سالها گذشته است تا بشر غربی به این بلوغ برسد که کتاب ضاله وجود خارجی ندارد! و کسی که توان خواندن دارد لاجرم توان اندیشیدن هم دارد و در صورتی که اندیشه مخاطب نداشته باشد آن کتاب به خودی خود محو خواهد شد و پافشاری بر ممنوعیت آثار سخیف یا هرزه نگاری فقط در معروفیت آنها موثر می افتد...پ.ن:از کتابهای این فهرست به جز آثاری که با اندیشه ناب همراه هستند و جزء گنجینه فرهنگ و ادبیات بشری محسوب می شوند بقیه فقط در چارچوب معروفیتی که سانسور برایشان به ارمغان آورده به چاپ مجدد یا ساخت فیلم بر اساس آنها در روزگار ما رسیده اند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes