Friday, January 8, 2010

فرار تولیدکنندگان معتبر از چین


هجوم بسیاری از تولید کنندگان مطرح در اروپا و امریکا به بازار چین برای تولید محصولاتشان با هزینه کمتر رویایی بود که در حال رنگ باختن است زیرا کاهش هزینه تولید غربیها تا جایی که فقط با موازین کار و کارگری چین و آلودگی محیط زیست همسو است قابل تحمل است! ,ولی اگر چینیها در کیفیت تولید نیز دست برده باشند حداقل آلمانیها تحمل نخواهند کرد و نام و اعتبارشان را با هزینه تولید گره نخواهند زد!!.
گزارش اشپیگل از خروج تولیدات یکی از مطرح ترین تولید کنندگان اسباب بازی آلمان Steiffکه با کیفیت برتر خرسهای تدی اش اعتباری جهانی دارد از بازار کار چین, آغازی بر پایان داستان عامه پسند چینی ارزان را روایت می کند.شرکت که لطافت و کیفیت عروسکهایی با کارکتر حیوانات را برچسب کسب و کار خود می داند در سال 2004 و در پی نیاز به رقابت در بازارهایی که توسط سایر رقبای غربی با استفاده از هزینه های ناچیز تولید چینیها احساس می کرد به انتقال بعضی از تولیدات به چین اقدام کرد ولی تولیدات اخیر در چین دیگر جوابگوی معیارهای کیفی آنها نیست و تصمیم جدید شرکت برای ثابت قدم ماندن بر پیمان کیفیت با مصرف کنندگانش به اخذ تصمیم خاتمه دادن به همکاری با چینیها منجر شده است.
پ.ن: مارگرت استیف 136 سال قبل این کسب و کار را پایه گذاری کرده است!.
پ.ن:اگرچه بازار ایران هنوز در این حد از فلسفه کسب و کار نیست و کیفیت آخرین چیزی است که در موردش حساسیت به خرج می دهیم و ارزش برابری پولمان راه دومی باقی نمی گذارد ولی این خبر می تواند یک نهضت جدید را به دنبال خویش ایجاد کند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes