Wednesday, January 20, 2010

خاری سبز در پهلوی چین

تولید محصولات با برچسب Carbon Footprintکه از بریتانیا آغاز شده است در حال پیشروی و همه گیر کردن همه شرکای تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا است, اروپاییها در مسیر استعمار سبز ! همه تولیدکنندگانی را که به دنبال سهمی از بازار مصرف آنها هستند به دنبال خود روانه کرده اند.لینک
در این میان نوبت بسیار پیشتر از آنکه واقعاً به تایوان تعلق داشته باشد,به تایوان رسیده و این کشور نیم وجبی مانند خاری سبز بر جگر سیاه چین خلقی نشسته است تا یکبار دیگر در عمل ثابت کند به لحاظ استاندارد تولید ,مدیریت کیفیت و تعهدات زیست محیطی از برادر بزرگترش به مراتب جلوتر افتاده است!.سازمان محیط زیست تایوان با تصویب و صحه گذاری این اقدام بعنوان کشوری که اقتصادش به صادرات وابستگی تام دارد, همسویی قابل توجهی بین منافع اقتصادی پایدار و افزایش نفوذ کالای تایوانی در بازارهای معتبر جهانی را تضمین خواهد کرد.فاز اول محصولات مشمول این طرح شامل نوشیدنیهایی که در بطریهای PET بسته بندی می شوند,انواع شمع و محصولات خوراکی از قبیل بیسکویت و شیرینی های بسته بندی شده می باشد. لینک خبرپ.ن:خوشبختانه دولتها و حکومتهای دوراندیشی هم در این دوران تباهی این کره خاکی حضور دارند که مزیتهای اصلی را برای بقاء در ویژگیهایی مانند رقابت اقتصادی می دانند و تهدیدات خود را در حد گرفتن سهمی از بازار به اجرا می گذارند...
پ.ن:تایوانیها برای خودشان برچسب ویژه ای نیز با نمادها و مفاهیم پرمغزی طراحی کرده اند که در شکل بالا می بینید.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes