Thursday, January 21, 2010

زنان هزاره سوٌم سازمخالف را کوک کرده اند

بعد از نرگس کلهر , همتایان تازه وارد دیگری نیز بر علیه شوهر و پدرشان قیام کرده اند!,گویا زنان وابسته سیاسیون در هزاره سوم تبانی کرده اند تا ساز مخالف بزنند و بدون در نظر گرفتن جناح و مرام اهالی ذکور خانواده بیانیه صادر کنند و در کمپینهایی متعلق به جناح مقابل بر طبل استقلال زنانه بکوبند!.
گزارش دیلی تلگراف از کمپین NOH8 که به طرفداران ازدواج و حقوق مساوی برای همجنس خواهان تعلق دارد, شرکت خانم سیندی مک کین همسر نامزد و رقیب اصلی جمهوریخواه انتخابات 2008 ایالات متحده را در این کمپین و گرفتن فیگور تبلیغاتی در یکی از پوسترهای آنان را مطرح کرده و این در حالی است که جمهوریخواهان به عنوان مخالفان سنتی و دوآتشه اهالی سرزمین همجنسخواه و همجنس طلب شهره در ایالات جنوبی وغربی آمریکا هستند!.از طرف دیگر مگان دختر مک کین نیز در آدرس توییتری اش از این که چقدر به مادرش برای این کار افتخار می کند گفته است و به همین سادگی مادر و دختر دست به دست هم داده اند که سناتور مک کین را که از جنگ ویتنام نیز جان سالم به در برده است به چند سکته همزمان مهمان کنند!.
پ.ن: آقایانی که رای اناث وعلیامخدرات دور و نزدیکشان را پشتوانه ای برای حضور در فعالیتهای آینده سیاسی به حساب آورده اند از همین الان معادلاتشان را کنار بگذارند, خانمها آمده اند تا باورهای خودشان را از صندوق بیرون آورند...
پ.ن:استفاده از بعضی اصطلاحات فقط بار طنز دارد و موجبات دل نگرانی زنان شیردل ایرانی را فراهم نکناد!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes