Saturday, January 23, 2010

گربه یا راک ایرانی توفیری ندارد

گربه ایرانی در فهرستی قرار می گیرد که به ما تعلق دارد و بی برو و برگرد ایرانی است, ولی هیچگاه ارزش و بهای آن را مانند دیگر ستایش کنندگانش در نیافته ایم,لاجرم بهترین استعاره برای قبادی خواهد بود تا فیلمی را در مهجوری و غربت موسیقی در این دیار با استعانت از آن بسازد.اگرچه موسیقی مورد بحث در فیلم قبادی بیشتر به سبکهایی غیر ایرانی می پردازد ولی هنرمندی که زیر لوای آن ایستاده است ایرانی است و به سبک ایرانی آن را روایت می کند, پس راک ایرانی یا رپ ایرانی نیز می تواند هویت ویژه خودش را داشته باشد...ساخت فیلمی با چنین اسبابی از مظلومیت فقط با محک واقعیت نابی که در آن موج می زند به دل می نشیند و همین جا است که تفاوت فیلم ساختن هنرمندی متعلق به متن جامعه با هنرمندان از جامعه بریده به چشم می آید.فیلم فقط به روایت مظلومیت موسیقی نمی پردازد بلکه به روایت مقطع مقطع همه حقیقتهایی می پردازد که دراین دیار کتمان شده اند,دوربین قبادی در خدمت سینمای نابی است که قرار است بر فروش یا پروپاگاندا اصرار نداشته باشد و از همین رو است که در همان سکانس اول آب پاکی را بر روی دست تماشاچی و سینما دار با هم می ریزد و از آنها می خواهد بخشی از جامعه را که جدی گرفته نشده , همه استعدادها و شور وشوق اهالی آن را جدی بگیرند.
پ.ن:بر خلاف تبلیغاتی که بر علیه هنرمندان موسیقی زیرزمینی ایرانی می شود این گروه فقط به کاستهای طبقاتی مرفه و بی درد تعلق ندارند و آنچه که مشهود است حکایت دردی است که این بار با نوای گیتار باس و اسباب کوبه ای غربی به گوشمان می رسد و با برچسبهایی مانند بیدردی و شیطان پرستی نیز قابل کتمان نیست!.
پ.ن: هنرمندی حامد بهداد جایی برای گله گذاری باقی نگذاشته است و قبادی نقشی متفاوت از این جوان پرشر و شور گرفته است که سایر بزرگان هنوز از بهداد نخواسته بودند,بهداد به غیر از تریپ لوطی و بامرام فیلم فارسی البته ورسیون بدون کلاه شاپو ظرفیتهای دیگری هم دارد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes