Friday, September 19, 2008

سفر به2050وبعد از آن


نسخه ديجيتال روزنامه تلگراف به درج گزارشي درمورد روندهاي قابل پيشبيني براي 50 سال آينده پرداخته و در آن، به آنچه از صفحه روزگار حذف خواهد شد و آنچه به زندگي،طرز فكر،اقتصاد و آينده بشريت افزوده خواهدشد،اشاره كرده است:
به ترتيب درطي 2010تا2050ميلادي،نامه نگاري(مفهوم كلاسيك)،وضعيت هواي مطلوب، حريم خصوصي، مفقود شدن، نوشتن پيغام تشكر، سواحل آزاد دريا، منشي ها، بانك اطلاعات تلفن، ايده بازنشستگي، حقوق بازنشستگي، تلفظ صحيح لغات، رانندگي رايگان در خيابان، تعطيلات آخر هفته بدون ساعت كار موظف، ماليات بر ارث، تجارت جهاني، صرف وعده ناهار،چين وچروك پوست، سكه، نفت ،طبقه متوسط ، مسافرت كم هزينه، صورتحساب بانك، كيف پول، اعتياد و ناشنوايي،پول ملي، فضاهاي عمومي رايگان،ايده عذرخواهي كردن، اتحاديه اروپا،سلطنت مطلقه و خاندان سلطنتي بريتانيا، كراوات، تولد طبيعي نوزاد، كار در منزل، نابينايي غير قابل علاج وبلاخره براي بعد از 2050ايده زشت رو بودن، سازمان ملل و مرگ پيش از آنكه خواهان آن باشيد !، به دست فراموشي سپرده خواهد شد و در عوض در همين فواصل مفاهيمي مانند حسگرهاي حقيقت، ماشين رويا، رايانه هاي پوشيدني، اسكان بشر در ماه، مواد آرايشي هوشمند، جراحي توسط روبات،چشمان مصنوعي، ايستگاه پمپاژ وتامين سوخت هيدروژني، زندانهايي ايزوله در وسط دريا، زداينده افكار و خاطرات نامطلوب در محل كار،اينترنت حسي، تعطيلات مجازي، رباتهاي نگهدار بچه، پلكاني براي دسترسي به فضا،افزونه حافظه مصنوعي ، باكتريهاي مصنوعي، جاده هاي خود ترميم كننده، رژيم غذايي بر اساس ژنوم شخصي، چاپگرهاي سه بعدي، كارخانجات فضايي، پول واحد جهاني،كشورهايي كه بعنوان زندان از آنجا استفاده خواهد شد، ماليات بر اساس ميزان آلوده سازي، فرود انسان در مريخ، ريزروباتهاي كنترل كننده آفات، پيوند مغز، دانلود حافظه و خاطرات بشر،كارت شناسايي و ماليات و انتخابات جهاني، روبات پليس و بلاخره پس از آن مغز مصنوعي، معدن كاوي در اختركها، وب 4.0 و لباسهايي كه ميزان استرس شما را پايش كرده و كنترل مي كند، متصور خواهد بود!!.
پ.ن:اين گزارش دو وجه دارد ،وجه عمومي آن كه من و شما از آن هاج و واج مي مانيم! و وجه نخبه پسند آن كه به وحيد توصيه مي كنم.
پ.ن:اگر كمي به اين روندها و رويدادها دقت كنيم چند منظر پر رنگ چشمتان را خواهد زد،چيزهايي مانند افول روابط اجتماعي حقيقي، تغيير اساسي رژيمهاي قدرت و هژموني جهاني، حركت به سمت روباتيك محض و جهان دو فازي، تفوق محيط زيست بر همه رفتارهاي بشري، محوبسياري ازفرصتهاي شغلي سده اخير، استيلاي زنانه بر فن آوري، فتح هر چه بيشتر دروازه هاي فضايي وبه يك معنا آماده شدن براي واژگوني تمام آنچه بعنوان هنجار تا كنون مي شناخته ايم!.
پ.ن :يكي ازنكات جالب حذف نقش پزشك بعنوان درمانگرواستيلاي مهندسي بر جهان است ! ،شايد مزيدي و مجيدي از معدود پزشكان ايراني هستند كه ناخودآگاه به استقبال اين روندها رفته اند!!.
پ.ن:راستي فكر مي كنيد كدام كشورها بعنوان زنداني براي تمام عالم قابل استفاده باشند؟؟!.
پ.ن:زنان نيز با روند رو به رشد تحصيلات و تقاضا براي موقعيتهاي شغلي بهتر از گروههاي اجتماعي هستند كه اين روندها را شتاب مي بخشند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes