Sunday, August 9, 2009

پاپوش مناسب

مهمترين بخش خريد لباس به عقيده من خريد كفش و پاپوش(!)،آن هم با ديدگاه راحتي پا در هنگام راه رفتن به عنوان اولين فاكتور است!،اگر كفش در هنگام راه رفتن احساس خوبي از راحتي و عدم فشار به پاها و ستون فقرات برايتان فراهم نمي كند پس از خير شكل و رنگ و ساير جاذبه هاي آن بگذريد،بويژه خانمها كه حاضرند مثلاً براي يك مهماني هر گونه پاشنه و فرم پنجه كفش را به صرف شكل يا همخواني رنگ آن با لباسشان تحمل كنند از همين الان بدانند كه با تكرار اين شيوه در ميانسالي در مطب ارتوپد و متخصصين مغز و اعصاب برايشان صندلي دائمي رزرو شده است...
براي خريد كفش در انتهاي روز و پس از ورم معمولي پا در طول روز به كفش فروشي برويد و در چنين وضعيتي سايز كفشتان را اندازه كنيد،به طور معمول راست دستها در پاي چپ و چپ دستها در پاي راست از كمي تا اندازه اي سايز بزرگتر برخوردارند،كفش را با تكيه بر سايز پاي بزرگتر انتخاب كنيد.قسمت پنجه پا بايستي فضاي كافي براي حركت پنجه ها در اختيارتان بگذارد و اگر غير از اين باشد راحتي پا ضمانتي نخواهد داشت.براي كودكان با توجه به انعطاف پذيري پاهاي آنها حتماً با توجه به رشد مداوم پاهايشان،تست در فشار نبودن پنجه هاي پا را بعمل آوريد كودكان حتي تا دو سايز كوچكتر از اندازه واقعي پاهايشان را بدون شكايت تحمل مي كنند!!.
با استفاده از طرح شماتيك زير اندازه واقعي پايتان را براي روي كاغذ كشيده و در مغازه با گذاشتن روي كف كفش ميزان فضاي باقي مانده از طرفين را تجسم كنيد،فواصل بسيار باريك پيراموني نشاندهنده انتخاب نامناسب حتي در صورت اندازه بودن كفش به شمار مي رود!.لينك
پ.ن: بسياري از توليدكنندگان مطرح كفش در جهان، بويژه شركتهايي كه بخشهاي پيشرفته پژوهشي دارند در چند سال اخير بر روي الهام گرفتن از ساختار آناتوميك پا براي طراحي كف و سازه حمايتي كفش تمركز پيدا كرده اند و با اين ايده گونه هايي از مواد و سازه كف را طراحي كرده اند كه با پاي انسان كاملاًهمساني ايجاد كرده و در هنگام راه رفتن تفاوت پا از پا افزار مشكل مي شود!!.تكنولوژي Receptor Technologyكه توسط كارخانه مشهور دانماركي ECCO از سال 2001 در بسياري از كفشهاي پياده روي و ورزشي آن به كار رفته از همين دسته از فن آوريهايي است كه كفش را بعنوان ابزار حمايتي براي بهداشت پا ارتقاء د اده است.
پ.ن: با كمي صرف هزينه به عوض خريدن چندين كفش نامرغوب،يك كفش مناسب و اصيل بخريد،قول مي دهم با پوشيدن چيزي شبيه اين صندل اكو و اطمينان از برچسب تكنولوژي كذايي فوق بين 3-4 سال پاها و مكانيزم راه رفتن و از همه مهمتر ستون فقرات خود رابيمه كرده ايد...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes