Thursday, December 31, 2009

سوپرمارکتی در حد و اندازه یک دولت هزاره سوٌم

هر چقدر کسب و کار,مشتریان بلافصل و حجم بازار افزایش می یابد به همان مقیاس مسئولیتهای اجتماعی و تفکر راهبردی نیز باید در بدنه سیاستگذار و راس هرم آن کسب و کار افزایش پیدا کرده و افقها از منطقه ای و کوتاه مدت به بین المللی و بلند مدت تغییر یابد.
فروشگاههای زنجیره ایWal-Mart در آمریکای شمالی با 4100 شعبه یکی از همین کسب و کارها است که اگر به درون یکی از هایپرمارکتهای آن قدم گذاشته باشید فقط با بخشی از این دامنه روبرو شده اید و اگر به سطور پایینتر این جستار بروید خواهید دید که شما با بخشی از یک تفکر سازمان یافته بسیار متعالی شاید بسیار پیشرفته تر و آینده نگر تر از بسیاری از دولتهای عقب مانده روبرو هستید...
آنچه که در این ساختار بسیار جالب توجه است فقط به پارامترهای منفعت و هزینه مربوط نمی شود بلکه ایده توسعه پایدار است که از آرمانهای حکومتی و دولتی در دهه های گذشته محسوب می شده است!.نگاهی به گزارشات در مورد برنامه های این غول خرده فروشی آمریکا برای مدیریت پسماند و ضایعات فروشگاهی تا سال 2025 میلادی و حذف کامل این ضایعات از چرخه کسب و کارشان و پرداختن به اموری مانند سیاستگذاری و فرهنگ سازی برای زنجیره های تامین کنندگان به منظور حذف عوامل تولید پسماند در مرحله بسته بندی نشان می دهد که بعصی از این کمپانی ها برای زیستن در هزاره سوم به قدری آمادگی کسب کرده اند که می توان هیئت رئیسه آنها را با هیئت دولت خودمان تاخت زد و چیزی هم سر داد!!.
پ.ن: اولین پست در سال جدید میلادی را به این امید می نویسم که شاید سال جدید بتواند با خبرهای بسیار خوب برای همه بشریت همراه باشد و نیازی هم به تاخت زدن کل بدنه حاکمیت با هیئت رئیسه یک سوپرمارکت آمریکایی پیش نیاید!!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes