Friday, December 11, 2009

ای تو روحت فرهادی

من هم به جمع یک میلیون و پانصد هزار و اندی نفری پیوستم که تلافی اکران بی موقع فیلم "درباره الی" را با خریدن نسخه مجاز و اریژینال آن در آوردیم!...به گمان من اصغر فرهادی اگر پزشکی و جراحی خوانده بود می توانست دست به تیغ معرکه ای داشته باشد!و شاید هم یکی از بهترین جراح های غدد می شد, غدد درون ریز, غدد کم کار و پرکار,پیدا و پنهان و هر چه که با تیغ زدن و در آوردن موجب شفا را فراهم بیاورد !.فیلم اخیرش در کنار منطق و بیان واقع گرایانه به بخشی از هویت ایران امروز هجوم برده که بعقیده من مشکل اصلی همه ما ایرانیها است به شرط آنکه بخواهیم آن را باور داشته باشیم و از دیدن خودمان در آیینه زیاد وحشت نکنیم!!.
دروغ گفتن, عدم صراحت لهجه, تعارف داشتن با خودمان و ادامه مسیرهای کدر تا آخرین لحظه ممکن و شفافیتهای بعد از مرگ سهراب و فاجعه آفرین به بلایی تبدیل شده است که مرگ الی و ضربه روحی به همه همسفران و نامزد مادرمرده اش فقط یک تلنگر کوچک از اصل بحران امروز جامعه ایران است.
جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگر برای خود از بسیاری از واقعیتهای زندگی تابوی فرهنگی-ارزشی ساخته است و سایه همه این بختکهای فرهنگی توان شفاف شدن را از ایرانی معاصر سلب کرده است,ایرانی بدون آنکه بداند و بدون آنکه بتواند به این نقطه از آگاهی برسد بسیاری از از سوء تفاهمهای بشر امروزی را در حد تابو محاسبه می کند یا دراثر تحمیل جامعه و خانواده باور می کند و پایان داستان فقط فاجعه می ماند...
پ.ن: به قول جوانهای فرندفید " ای تو روحت..." فرهادی با این آیینه دست گرفتن و طشت از بام افکندن برای ایرانیهای خوش سابقه ! و خوش فرهنگ و تاریخ ساز باستان...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes