Thursday, December 31, 2009

تلاش برای تهمت زدایی از نیچه

شهرت نابجا و افسانه ای نیچه در تاثیر بر فلسفه رایش سوٌم, در حال پالایش و رفع سوء سابقه توسط 150 نفر از نویسندگان و محققان آکادمیک است که از دیسیپلین های متفاوتی گرد هم آمده اند تا ثابت کنند آنچه به نام تاثیر تفکر نیچه در پایه گذاری حزب نازی در دهه های بیست و سی قرن بیستم میلادی مطرح شده است ناشی از دست اندازی و تصرف در ویرایش آثار نیچه توسط خواهر ویElisabeth Förster-Nietzsche است!.
یکی از ناشران کتاب از شهر درسدن با نام Niemeye در همین مورد می افزاید,نیچه قربانی توطئه آمیزترین و پیچیده ترین رسوایی عرصه نشر و ویراستاری در کل تاریخ بوده است.سوء استفاده ها و دستبردهای تاریخی خواهر نیچه فقط به آثاری که پس از مرگ وی مانند "The Will to Power" محدود نمی شود و شامل بعضی از آثار معاصر وی که توسط خواهرش به ناشر سپرده می شده است نیز بوده است!. این خواهر سرسپرده و حامی نازیها از بعضی نامه ها و گزیده های گفتار منتسب به برادرش نیز ویرایش واژگونه ای با اشارات یا جانبداریهایی از دکترین قدرت و قدرت مداری به چاپ سپرده است!و بلاخره ثابت شده است که الیزابت نیچه بعنوان وارث و صاحب امتیاز نشر آثار برادرش از کمکهای رژیم هیتلری بهره مند بوده است.
پ.ن: استادی از دوران دانشکده من را با آثار نیچه و طریقه نگریستن وی به حقیقت آشنا کرد و از زمانی که با بضاعت ناچیز خود به فهم جرعه هایی از معرفت پر شور و شرر این نابغه توفیق یافتم, همیشه از اینکه کسانی به اشتباه و بدون خواندن حتی یک پارگراف از نوشته های وی, تهمت های بیجایی به او وارد می نمایند در رنج بوده ام و دیدن این مقاله باعث شد تا دریابم برداشت واژگونه بسیاری در طول تاریخ از گفتمان جاودانی وی با بشریت به رسوایی هایی از این دست ارتباط داشته است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes