Thursday, December 17, 2009

Time to Say Goodbye for Silvio

رهبران جهان در آستانه هزاره سوم با چالشی بزرگ روبرو شده اند,آنان به تهدیدی تاریخی مبتلا هستند که در آن مشروعیت زعامت و رهبری شان بیش از پیش به سطح محبوبیت نزد مردمان شان وابسته است.علیرغم بازیهای هزارتوی سیاست و پارامترهایی به غیر از پذیرش عامه, کوچکترین لغزشی به راحتی می تواند برادامه زمامداری رهبران واحزاب وابسته تاثیر گذارد...
ماجرای کذایی پرتاب مجسمه یادگاری کلیسای میلان به سوی سر و صورت برلوسکونی با وجود همه تبلیغاتی که توسط دولت و حزب پارلمانی وی در خصوص پیشینه روانی ضارب صورت می گیرد نشان از افول بخت یکی دیگر از شبه!رهبران جهان دارد که نادانسته بسیاری از امتیازاتش را قربانی حواشی قدرت کرده و می رود تا با مسند قدرت خداحافظی کند!.
پ.ن:یکی از مشکلات اصلی قدرت در همین نکته است که صاحبان ومجاورانش زمان ترک و خداحافظی با آن را در نمی یابند!,ولی عبرت از ماجراهای تاریخی معاصر بهترین فرصت درس آموزی است تا بدانند اگر حرمت زمامدار توسط مردمی شکسته شد بدین معنا است که مردم از نقطه پذیرش , همراهی و تبعیت عبور کرده اند...
پ.ن:برلوسکونی اولین و آخرین کسی نخواهد بود که سیگنالهای خداحافظی به موقع را درک نمی کند واین می تواند به سرمایه و جایگاه اقتصادی اش ارتباط داشته باشد,ولی جایگاه سیاسی و محبوبیت یک زمامدار با پول و قدرت توامان حفظ نمی شود.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes