Friday, December 18, 2009

پس از سه سال و پنج ماهیسنا در سه سال و پنج ماهگی بیش از هر وقت دیگرمتفاوت می نمایاند,پر تلاش,کنجکاو و مصٌر در هر چیزی که طلب کند...
این روزها به شدت محتاج شنیدن اوصاف و مشخصات بزرگ کردن دختربچه های این سنی هستم,در طول مدت حضور در خانه بارها به کم آوردن اعتراف می کنم,سر و کله زدن با بچه های امروزی و وقت گذاشتن برای آنها علیرغم خودخواهی های شخصی ما پدر و مادرهای امروزی معجون عجیبی از صبر و شکیبایی و دانش علوم تربیتی و روانشناسی و هزار و یک قلم توانایی دیگر می خواهد که ما نداریم!!!...
پ.ن: رفتن به اتاق یسنا در این روزها می تواند با شکار این لحظات هم همراه باشد!,به طرز عجیبی یسنا باور کرده که عکس گرفتن بایستی با فیگور همراه باشد و بدون فرمان هم ادا و اطوارها ظاهر می شود!.
پ.ن:یسنای من با دیدن رقصهای باله در انیمیشنهای باربی حرکات موزونی به سبک آن تکرار می کند که جای هیچ تردیدی برای مان باقی نگذارده که با یکی از اعجوبه های رقص آینده روبرو هستیم!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes