Wednesday, December 2, 2009

زنی که تابوی هزار ساله ونیز را شکست Giorgia Boscolo

شکستن سدهای ستبر و گذشتن از مخاطرات دیگر در انحصار مردان نیست و آنهایی که دیر به فهم این مهم نائل آمده اند لاجرم استخوان ترد و شکننده فهم شان در نوبت بعدی به دستان لطیف بانویی دیگر شکسته خواهد شد!.
ونیز شهر کانالهای بی پایان و زیباترین شهری است که مردم با قایق به کشف کوچه و خیابان هایش می پردازند, شهر کازانوا ,شهر گوندولا و کسب تاریخی-خانوادگی گوندولا رانی نزدیک به یک هزاره است که سکان و پاروی گوندولا را پدر به پسر سپرده است و این شغل حداقل در 900 سال گذشته هیچگاه زنان را به خود نپذیرفته است و این جدا از فرهنگ مردسالارانه ایتالیایی, تابویی محض و غیر قابل عبور برای زنان بوده است ولی این هزاره باید همیشه شگفتی های زنانه با خود بدنبال داشته باشد, Giorgia Boscoloاولین زن گوندولا ران جهان است که توانسته از سد امتحانات عملی صنف محترم عبور کرده و گواهینامه فعالیت در کانالهای ونیز را از آن خود کند !,البته او نیز فقط با اتکا به آنکه فرزند گوندولا رانی است که فرزند ذکور ندارد و با امتیاز فرزندی در این امتحان وارد شده است ولی با توجه به مهارتهایی که از پدرش دانته به ارث برده است و تلاش بی پایانش توانسته تا شغل خانوادگی را در غیبت برادر ناداشته حفظ کند...لینک خبر
جورجیو بدون آنکه نگاههای خیره و گاه متعصب بعضی از همکارانش را برتابد این روزها بر دیدنی های ونیز افزوده و توریستهایی از سراسر جهان با این پدیده ایتالیایی روبرو می شوند!,پیش از وی یک زن آلمانی با نام Alexandra Haiدر انتهای دهه نود از قرن بیستم میلادی به همین کار همت گمارد ولی نتوانست از سد امتحانات آن عبور کند و الان فقط مجاز است که در یک محدوده کوچک یک هتل که او را استخدام کرده گوندولای هتل را با مهمانانش جا بجا کند!.
پ.ن:تقریباً زنی وجود ندارد که چیزی را با همه وجود بخواهد و آن را فتح نکند ...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes