Tuesday, December 15, 2009

آيا حرف مرد يكي است؟؟

باور سنتي و شعار مردسالارانه ايراني مبني بر آنكه"حرف مرد يكي است"!! كه گاهي اوقات شنيدن آن احساس كاذب و دروغيني از پايمردي ما ايرانيها را در ذهن زنده مي كند در تناقض سرسختانه اي با اصل مديريت تغييرChange management در سامانه هاي مديريتي جديد است.با توجه به تاكيدي كه در مديريت تغيير بر آمادگي و تفكر پيشگيرانه نسبت به تغييرات محتمل وجود دارد،چندين سوال شخصي ام را با شما در ميان مي گذارم:
-آيا هيچگاه به اين نتيجه رسيده ايد كه زمان بازنگري در يكي از عقايد متعصبانه و سرسختانه شما فرا رسيده است؟
-آيا باور داريد كه زمان و مكان مي تواند براصالت بسياري از تصميمهاي شما در گذشته تاثير مستقيم بگذارد؟
-آيا به اين نتيجه رسيده ايد كه ديدگاههاي جديد نسبت به يك مسئله نسبت به ديدگاه سنتي و قديمي تر شما رجحان كافي براي برگزيدن دارند؟
-آيا اين آمادگي را كسب كرده ايد كه براي يك هدف جمعي و ايده آل كه با باورهاي قديمي شما تناقض قابل توجهي دارند به هم انديشي با ارايه دهندگان آن ايده ها رضايت بدهيد؟
-آيا لزوم تغييرات و پذيرفتن شرايط آن را باور كرده ايد؟
-آيا آينده را يك واقعيت بدون تغييرات محسوس نسبت به گذشته مي دانيد؟
...
جواب به سوالات بالا بخشي از آمادگي شما و جامعه را براي پذيرفتن تغييرات به نمايش مي گذارد.آنچه كه بايستي بدانيم اين است كه در رسيدن به هر فاز تغييرات مراحل سه گانه ايUnfreeze-Change-Refreeze وجود دارد كه در طي آن ساختار از انجماد موجود(وضع موجود) رهايي يافته و تغييرات را هضم مي كند و براي پيشبرد وضع جديد به انجماد جديدي تا تغيير بعدي تن مي دهد!.
پ.ن:با توجه به ايجاد "ايسم" هاي بسياري در طي دو قرن اخير و سپس افول و كم نور شدن آنها و فرا رسيدن دوران "ايسم" هاي جديدتر هميشه سرسپردگان هر كدام از آنها در صورت نپذيرفتن دوران حقيقي پايان و تغييرات مورد لزوم همراه با همان باور به كناري گذاشته شده اند.
اگر پاسخ شما به سوالات بالا مثبت باشد، چگونه با اشخاص، جامعه يا سازماني كه تغيير را مي پذيرند و در مسيري قرار مي گيرند كه احتمالاً با شعارهاي جديد و چهره جديدي در عرصه حضور خواهند يافت روبرو مي شويد؟؟؟!

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes