Friday, October 8, 2010

آندره وایدا خادمین خلق را رسوا می کند Katyń


اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای جنگ جهانی دوم و پیشدستی آلمانیها برای تسخیر لهستان و قبل از پیوستن به جماعت متفق, در طی یک زد و بند پشت پرده با آلمانها, همه افسران عالیرتبه و فرماندهان, مهندسین, اساتید و پزشکانی که در موقعیت جنگی آن روز به لباس نظامی در آمده بودند را به اسارت گرفته و به سمت نقطه نامعلومی در داخل مرزهای جماهیر شوروی گسیل می دارد و آلمانها نیز حساب مردم عادی و سربازان و یهودیان لهستانی را در آشویتز می رسند!.
نقشه روسها بسیار حساب شده و بر اساس هماهنگی پلیس مخفی شوروی NKVD به سرکردگی بریا اجرا می شود تا همه نخبگان لهستانی در اقدامی ضربتی در نقطه ای در 19 کیلومتری اسمولنسک موسوم به جنگل Katyn Forest با شلیک یک گلوله از پشت سر در جمجمه کشته شده و در گورهای دسته جمعی دفن می شوند و بنا برآمارهای تایید شده این کشتار بالغ بر 22هزار تن از بهترین فرزندان لهستان را به خاک و خون می کشد. آلمانها در همان سالهای 1940-1941 با کشف گورهای مذکور دست به تبلیغات گسترده ای برای بی آبرویی روسها می زنند ولی بلافاصله پس از پایان جنگ روسها همان ماجرا را با روایتی دیگر و به سرکردگی آلمانها جار می زنند و در این میان خانواده قربانیان لهستانی به دنبال کشف حقایق پشت پرده تا زمان معاصر نیز دست از تلاش برنداشته اند.
آندره وایدا سینماگر شهیر لهستانی علیرغم همه محدودیتها و فشارهایی که برای ساخته نشدن چنین افشاگری تحمل کرده است,موفق به نمایش یکی از برزرگترین رسوایی های امپراطوری خلق! شده است و رنج بازماندگان این نسل کشی را روایت کرده است. فیلم Katyńدر سال2007 ساخته شده است و انتقادات بسیاری را از جانب حکام فعلی روسیه مبنی بر نپذیرفتن مسئولیت این فاجعه به همراه داشته است و توسط جمهوری خلق چین نیز برای نمایش عموم ممنوع اعلام گردیده است.
پ.ن:هیچ قتل عامی بدون پاسخ باقی نمی ماند و هیچ ایدئولوژی نمی تواند از کردار حماقت بار خود گریخته و آن را تا ابد توجیه کند.
پ.ن: بریا به خوبی دریافته بود که برای استیلا بر لهستان سالهای بعد از جنگ,قطع کردن سر از تنه باعث خواهد شد تا تنه بدون اختیار تبعیت ورزد و نخبه کشی فرمول کوتاه مدت موثری محسوب می شود, ولی شاید فراموش کرده بود که خون و نفرت درمیان بازماندگان از جایی دوباره ریشه خواهد زد...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes