Friday, October 1, 2010

اقبال عامه یا موج سواری مسئله این است


آرتور روزنبرگ متولد 1889 در شهر برلین و محصل رشته های تاریخ باستان و باستان شناسی دانشگاه فریدریش ویلهلم برلین بوده است, وی از جمله اعضای گرایش مستقل حزب سوسیال دموکرات آلمان در بحبوحه دو جنگ خانمانسور اوٌل و دوٌم بین الملل بود که علیرغم عمر کوتاه خویش خدمات بسیاری به نسل آینده این کشور در شناخت هرچه بیشتر دشواریهای سیاسی و تاریخی معاصرش نموده است. بسیاری از مورخین پس از وی اعتقاد دارند روش تحلیلی وی در بازشناسی و آسیب شناسی حزب سوسیال دموکرات آلمان باعث شد تا این حزب اکنون نیز از اقبال و نفوذ ویژه ای در میان هواداران و لایه های قدرت برخوردار باشد. اهمیت آثار روزنبرگ در این است که وی بسیاری از جزمهای تاریخی را دوباره مورد سوال قرار داده است و چهره ای مقرون به حقیقت تاریخی آلمان در آن دوران ارائه داده است و از جمله این روشنگری که انقلاب آلمان و تاسیس جمهوری وایمار (1918-1933)و دوران معاصر آن با وجود شوراهای گسترده کارگران و سربازان و پرچمهای سرخ و شعارها و لفاظیهای انقلابی, در ماهیت امر انقلابی بورژوایی برای تامین حقوق و آزادیهای مدنی, دستیابی به نظام پارلمانی و دموکراتیزه کردن کشور بوده است !.
کتاب "تاریخ جمهوری وایمار" به قلم آرتور روزنبرگ و ترجمه فاروق خارابی از سلسله انتشارات طرح نو پیش از هر برداشت دیگر در مورد راه طولانی دموکراسی خواهی در آلمان, چندین سرخط قابل توجه در مورد نقد و تحلیل تاریخی بدست می دهد:
استفاده از نظرات و خاطرات اعضای سابق, بازنشستگان یا بریده گان از احزاب و دسته جات سیاسی می تواند به جای تسویه حسابهای سیاسی و موصوف به توازن قدرت در آسیب شناسی احزاب و نوسازی آنان به کار گرفته شود. اقبال عمومی عامه مردم به یک حزب در یک دوران خاص همیشه به خاطر صلابت و توانایی های مثال زدنی کادر یا رهبری احزاب نیست بلکه می تواند نشانگر آن باشد که به تصادف یا از سر توان موج سواری رهبران!, این صدای مردم است که از تریبون این احزاب شنیده شده است!. اگرچه یک حزب سیاسی با تعاریف غربی می تواند اندیشه ساز یا اندیشه محور در جامعه قلمداد شود ولی اقبال حداکثری به نوعی نشانگر نوعی سوار شدن بر خواست عمومی جامعه یا صدای مردم شدن است که می تواند در باطن با بسیاری از مانیفستهای حزبی فاصله داشته باشد!.
تفاسیر چپ یا راست یا میانه وقتی اکثریت می یابند که هیچ کدام از معانی بنیادین جناحی را مانند کتب مقدس با خود حمل نکنند و به ضرورت باد موافق در بادبان را یار و همراه بدانند...
پ.ن: این کتاب خواندنی است از این لحاظ که روش شناسی و جبهه آرایی احزاب و توده مردم به طریقه قابل فهمی برای همگان در آن موج می زند!.
پ.ن:موسم بازارچه کتاب در شرکت برپا است آنها که طالب 40%تخفیف هستند شتاب کنند!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes