Friday, October 1, 2010

خودکفایی به بهای سرطان


اگرچه خبر خودکفایی خلق الساعه در تولید بنزین باعث خوشنودی خاطر عامه مردم و مصرف کنندگان این سوخت فسیلی است و گرچه اشخاصی که با فرایند های پالایشگاهی تولید بنزین آشنایی نداشته باشند هیچ برداشتی از بحثهای فنی آن نداشته باشند و در مجموع خبر خوب و خوش و میمونی به نظر برسد!, ولی چند اگر و امٌا نیز به نظر می رسد که شاید توجه همان جمعیت عامه را به خود جلب کند!.
از لحاظ کلی همه کارخانجات و واحدهای تولیدی صنایع نفت و انرژی بر اساس فرضیه های طراحی ساخته می شوند یا به زبان ساده تر بر اساس جریان مشخصی از ورودیهای از پیش تعیین شده در دامنه کاملاً مشخص و محدودی,به محصول یا گروهی از محصولات با مشخصات کاملاً قابل پیشبینی تبدیل می شوند.از یک کارخانه تولید محصول الف در این صنایع به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که بتواند محصولاتی بسیار متفاوت از نوع ب یا جیم را نیز تولید کند و اگر هم با تغییراتی نه چندان بنیادین موفق به این کار شود باز هم نمی توان انتظار داشت همه مفدمات یا موخره مورد نیاز آن محصول نیز فراهم آید. در واقع بحثی به عنوان انعطاف در تولیدات در صنایع بزرگ و گرانقیمت نفت و گاز و پتروشیمی آن چنان معنایی ندارد و اگر شنیده اید که کارخانه ای از محصول الف به محصول ب سوییچ کرده است باید ناخودآگاه قبول کنید که این محصوب ب یا آن محصول ب مالوف نیست یا برای رفتن به این سمت چند سالی مطالعه و هزینه های گزاف تغییرات زیرساختی پیش بینی شده است.
در مورد تولید بنزین یا بهتر بگویم بخشی از محصول بنزین نهایی در مجتمع های پتروشیمی و واحدهای آروماتیک, چنین پیشنهادی سالها قبل از این تحریم فعلی مورد مطالعه دقیق کمیته های تخصصی شرکت ملٌی پالایش و پخش قرار گرفت ولی به دلایل فنی و زیرساختی و ازدیاد غیر قابل حذف درصد ماده آروماتیکی بنزن در فرایندهای واحدهای آروماتیک پتروشیمی و به تبع آن در واحدهای پالایشگاهی در زمان امتزاج با توجه به عدم سرمایه گذاری برای ساخت تجهیزاتی که بتوانند بنزن را در محصول نهایی به دامنه مشخصات استاندارد سوخت برسانند,در سکوت و عدم تحقق باقی ماند.
بنزن بخش آروماتیکی از محصول بنزین نهایی است که با توجه به مشخصات این فرآورده در داخل کشور کمتر از 5% تنظیم می شود و مشخصات روز آن در جهان برای کمتر از 1% پیشبینی شده است.تاثیر به سزای تنفس بنزن به عنوان عاملی سرطانزا و موثر در رشد آمار سرطانهای خونی نیاز به تاییدیه وزارت بهداشت و وزیر آن ندارد! و با اولین جستجو تاییدیه آن را از هر نقطه دنیا می توان به دست آورد و امٌا خبر نگران کننده افزایش این ماده در محصول جدید بنزین تولیدی کشور با استفاده از از مقادیر تامین شده توسط واحدهای پتروشیمی به بیشتر از 5% و در صورت تحقق حجمی که این روزهاشعار تولید آن داده می شود به حدود 10% خواهد بود!.
پ.ن: روشن کردن اتوموبیل با این محصول در محیطهای دربسته و در لحظات اولیه کار موتور که میزان بنزین سوخته نشده بیشتر از اگزوز متصاعد می شود, مانند آن است که هرکدام از ما در حال به خطر انداختن جان خود,خانواده و همسایگانمان هستیم.
پ.ن:پس از اظهار نظر کاتوزیان نماینده تهران و رئیس کمیسیون انرژی و نفت مجلس در خصوص بعضی ادعاهای مطرح شده در مورد تولید بنزین تا حد صادرات! جوابیه وزارت نفت نیز در خبرگذاریها رونمایی شد در حالیکه به بخش اظهارنظرهای فنی در سخنان وی هیچ اشاره ای نشده است و به گونه ای با سکوت در مورد مواد آروماتیکی موجود در این محصول برخورد شده است.
پ.ن: توٌهم و عوام فریبی فرمول پیچیده ای است که منجر به حماقتهای بی پایان خواهد گردید.(یک نفر این را به زبانهای دیگر ترجمه کند و به نام یسنابابا ثبت کند!)

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes