Friday, February 13, 2009

نوشزاد,شروه و نی انبان,دانشکده نفت

از هم دانشکده ایها, آدمهای موفق زیادی در عرصه کار فنی,صنعت نفت و تکنولوژی سراغ دارم ولی خروجیهای دانشکده فنی اگر عاشق چیزی باشند فرقی نخواهد کرد که معشوق چیست,آنها در عاشقی یکه تازند!!.
قبلاً از افشین هاشمی گفتم که در تئاتر,سینما,تلوزیون و همچنین نوازندگی کمانچه خوش درخشیده است, و امروز یکی از دوستان یاد یک دوست قدیمی را از بوشهر زنده کرد,استاد محمدرضا نوشزاد که ما هم دوره ایها بیشتر با نام افشین نوشزاد بیشتر مانوس بودیم!.
افشین نوشزاد دانش آموخته مهندسی پالایش نفت است ولی پیش از آن و در همان ابتدای ورود به دانشکده می دانستیم که از جوانانی است که در همان جوانی به نام استاد در خطه بوشهر و دشتستان در نوازندگی سازهای بادی مقامی جنوب و بویژه نی انبان شهره است.البته این همه ماجرا نبود چون او در مواجه با هر سازی توانمندی در نواختنش را بروز می داد و با پیانو و سینتی سایرز هم بسیار توانا می نمود.افشین در دانشکده گروه موسیقی و سرود را هم رهبری می کرد و در مورد موفقیت گروه موسیقی بوشهری که با آنها همکاری می کرد هم پراکنده شنیده بودیم ولی الان آن گروه شناسنامه ای به هم زده و با نام لیمر در دنیا هم اعتباری در خور پیدا کرده است.
پ.ن: افشین عزیز پایمردی ات به پای عشقی چنین نازنین را صمیمانه درود می فرستم!.
پ.ن: هرکسی این عکس افشین را ببیند باور نخواهد کرد که این چهره جز به هنرمندی از جنس شروه تعلق داشته باشد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes