Wednesday, February 25, 2009

کتاب کوچک سیاست La politique, d'où ça vient ?


اگر به دنبال یافتن پاسخهایی در مورد چیستی و چگونگی پیدایش سیاست هستید,اگر مانند من و بسیاری از همسن و سالهایم در دوران متوسطه و دانشگاه مضامین درسی مرتبط با تاریخ سیاست را نگذرانده اید,فرصتی یگانه پیش رویتان است که با دل سپردن به کتابی کوچک ولی با معانی سترگ دریابید که حکومت,دولت,قانون,مالیات و شهروندی از کجا آغاز گشت و آنچه به نام دیکتاتوری,جمهوری یا دموکراسی می شناسیم بر چه اساسی استوار بوده است.کتاب کوچک سیاست به قلمOdon Vallet مجموعه ای است بی نظیر و قابل فهم برای همگان با شیوه روایی کاملاً شاد و جذاب که با شیوه شناخت واژگان به آورد فهم سیاست می رود.

پ.ن: بعید می دانم که بسیاری از آنهایی که کباده سیاست را در زمان حاضر می کشند حتی در حد مفاهیم این کتاب از معانی کلماتی که بر زبان می رانند اطلاع داشته باشند!.اگر درحوزه هایی مانند سیاستگذاری برای کتابهای درسی حضور داشتم حتماً این کتاب را در مقطع دبیرستان برای همه رشته ها می گنجاندم.

پ.ن:زحمت انتشار کتاب به عهده نشر اختران بوده است و کیان فروزش از نسخه فرانسه آن را به فارسی برگردانده است.

پ.ن: از جمله مطالب کتاب تمییزی است که برای خواننده بین شکل حکومت با نحوه حکومت پیش می آید,مثلاً جمهوری با منش دیکتاتوری کاملاً متصور است همانطور که پادشاهی دموکراتیک نیز امکانپذیر است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes