Friday, February 6, 2009

هشدارتصادفات جاده اي در آنسوي آبها

هشدارهاي ترافيكي در طول جاده ها و بزرگراهها، موثرترين روشي است كه مي تواند رانندگان كم مبالات يا بي مبالات را لحظه اي در فكر فرو برد و از عاقبت ماجرا بر حذر دارد.معمولاً هر كشوري با توجه به فرهنگ و يا آمار تصادفات جاده اي خود تمهيد ويژه اي در نظر مي گيرد و در همان سفر كذايي ژرمن يكي از موارد كه در طي مسافرتهاي جاده اي مي خواستم ثبت كنم و درطي حركت امكانپذير نشد، بيلبردهاي عظيم الجثه سفيد رنگي بود كه منقوش به عكسهاي خانوادگي و يك علامت صليب بود و با توجه به زبان نداني!(آلماني) ما كسي در مورد معناي آن چيزي نمي دانست و به كمك راهنماي گروه فهميديم كه اين عكسها، قربانيان حوادث جاده اي در همان نقطه نصب بيلبورد هستند و نوشته ها نيز جمع گرم خانواده وعواطف آنها را به رخ مي كشد تا بگويد اگر اين حادثه رخ نمي داد، اين خانواده هنوز نيز كانون پرمهري داشتند...

پ.ن:نصب اين بيلبوردها بعهده مقامات شهري همان منطقه است و در سالگرد تصادف نيز تاج گلي دركنار محل گذارده مي شود!.
پ.ن:تايلنديها نيزروش جالب ديگري دارند و عين حادثه را با هيكلهاي خونين و متلاشي شده بازسازي كرده و درمحل باقي مي گذارند و نمونه ذيل يك حادثه ناشي از مصرف مشروبات الكلي است كه بالاترين نرخ حادثه و تصادفات جاده اي تايلند را به خود اختصاص مي دهد!!.لينكPowered by ScribeFire.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes