Wednesday, February 18, 2009

استفاده ازفیس بوک در غیاب بزرگان اشتراک لینک


در غیاب بالاترین,بلاگرولینگ و سایر خدماتی که می توانست بازدید از یک پست یا لینک را بالا ببرد,به نظرم رسید از امکان لینک کردن درfacebook استفاده کنیم, به همین خاطرامروز چند لینک را امتحان کرده ام, آنهایی که بازخورد مناسب ازاین قضیه دارند,لطف کنند و کمک کنند تا از حداکثر ظرفیت وب 2 در شرایط حماقت فیل و فیلبان! استفاده کنیم!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes