Thursday, February 19, 2009

مفهوم کودکانه آب,خاک و استقلال


ترکیب آب,خاک و استقلال همه را به یاد میهن پرستی و مام وطن می اندازد به جز یک نفر!!,بله یسنا اگر این سه فرصت را با هم فراچنگ بیاورد حتماً دلی از عزا در می آورد!.
امروز صبح بعد از اینکه وظایف صبح جمعه با همسر را در حیاط خانه و مرتب کردن خرده ریزهای آن در استقبال نوروز انجام دادم,دیدم یسنا از من و مامان می خواهد که حیاط را ترک کنیم و او را به خودش برای انجام بعضی کارهای شخصی واگذار کنیم,پس از چند لحظه مامان با عکسهای ذیل که از پشت پنجره و کنار اطلسیهای تازه کاشته شده شکار کرده بود بازگشت...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes