Thursday, December 27, 2007

کار منعطف وسیٌارFlexible&Mobile Work


کمپانیها در هزاره جدید بهبود عملکرد کارکنان، افزایش خلاقیت و حفظ نیروی انسانی موثرشان را بعنوان اصلی ترین رمز موفقیت در کسب وکار مدنظر قرار می دهند. برخلاف سده های پیش که منابع فسیلی بی نهایت تخمین زده می شد و مصرف سبز این فراورده ها هنوز توجیه اکولوژیک نیافته بود،امروز بسیاری از شرکتهابه سامانه جدیدی می اندیشند که با انعطاف دیسپلین کار از مکان حضور کارکنانشان به بهترین صورتی بهره برده و عواید ناشی از صرفه جویی آن را بعنوان حاشیه سود مطمئن به جیب بزنند...لینک
کمپانی یاهو با ترتیب دادن برنامه های حمل و نقل شامل تخفیف های ویژه در ازای استفاده از ناوگان عمومی،تاکسی سرویسهای چند سرنشینه در مسیرهای مشترک،محیط کار متنوعی برای کارکنان فراهم آورده که در ازای آن کارکنان عملاً در نقش شرکا،مشتریان و تامین کنندگان نیز برای کمپانی ظاهر میشوند!،حداکثر استفاده از تکنولوژیهای موبایل و اسفاده از لپ تاپ و نرم افزارهای کاربردی آنها نیاز به حضور فیزیکی کارکنان در مکانهای مشخصی بعنوان محیط کار را از بین برده و کارکنان می توانند در هرجایی بخشی از وظایفشان را به انجام برسانند،واژه کار منعطف و سیار(Flexible&Mobile Work) از تولیدات بسیار جدید مدیریتی برای کمپانیهای پیشرو است.یاهو برای کارکنانی که به ازای استفاده از ناوگان عمومی با تاخیر حضور در محل کار روبرو بشوند با چشم پوشی بخشی از این تاخیر را جبران می کند!.
پ.ن:شاید وقت آن قرا رسیده باشد که امور مسافرت شرکتهای بزرگ هم با برنامه ریزی بر اموری این چنینی هم از هزینه هایش بکاهد و هم سبز بیاندیشد!.(می دانم سیٌد الان یک سری کامنت شدید و غلیظ تحویلم می دهد!،ولی چه باک که بایستی گفت شاید که بکار اید!)

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes