Monday, December 17, 2007

پس قلعه و شهر نوي آمستردام برچيده مي شود؟!آمستردام بعنوان يكي از قديميترين بندرگاهها شمال اروپا از قرن 17 ميلادي ، با حقيقتي بعنوان تن فروشي، بازاري بالقوه و مشترياني از سراسر جهان روبرو بوده است،ملوانهايي كه از سراسر هفت دريا به شوق دمي تفريح و آسودگي تن!،به لنگرگاه آمستردام و كانالهاي بيشمارش مي شتافتند، شهرتي افسانه اي براي شهري آزاد در اروپا رقم زدند كه تمام ماجراجويان پير و جوان! را براي تفريحات ريز ودرشت به اين شهر كشانيد . 700سال پيش اين شهر كه در ابتدا دهكده اي ماهيگيري بيش نبوده است با آبراهه هاي متعددي درياي شمال رااز طريق رود راين(Rhine) به اروپاي شمالي پيوند مي داده است و اين موقعيت خاص برايش مركزيت تجاري و لنگرگاهي خاصي را به ارمغان آورد.بعدها آمستردام تا پايتختي هلند و مركزيت سياسي نيز پيش رفت...لينك
در ميان كانالهاي پيوسته اين نسخه ونيز هلندي!،منطقه اي مركزي(
Dam) شكل گرفت كه طبق نقشه پيوست درمحدوده چند كانال محصور در دايره قابل تشخيص است و قديمي ترين بخش شهر(De Wallen)را نيز شامل مي شده است و امروزه به خاطر آپارتمانهاي تك اتاقه استيجاري با پنجره هايي عريض كه بيشتر به ويتريني براي برده داري نوين شباهت دارد و با نور نئون قرمز در شب مي درخشد به نام(red-light district) شهره عام و خاص است!.در اين آپارتمانها كه اجاره اي معادل100تا150 يورو براي يك شيفت كاري 8 ساعته مستاجرينش، اجاره مي پردازند بزرگترين صنف تن فروش جهان به صورتي كاملاً قانوني(البته طبق آمار سازمانهاي بهداشتي و حقوق بشر بسياري از مهاجرين غير قانوني و كساني كه قادر به پيدا كردن شغل نيستند شامل صاحبين اين ويترينهاي قرمز مي شوند!.) مشغول ارائه خدمات ! و تحصيل روزي است!.در كنار اين زنان گروهي از قوادان،گروههاي اسكورت شبانه،جنايتكاران سازمان يافته ،توزيع كنندگان مواد مخدر و بي سرپناهان ديگري در اين شهر پرسودا در خاكستري از زندگيهاي تباه شده اين زنان به سر مي برند،بنا به گزارشات رسمي درآمد اين صنف در همين منطقه در سال بالغ بر 100ميليون يورو مي شود كه شهرداران ادواري آمستردام را هميشه خوشنود و شكرگزار بار آورده است!.
ولي آخرين اخبار از آخرين شهردار آمستردام(
Job Cohen) در مصاحبه اي مطبوعاتي حاكي از اين است كه جمع آوري بساط چندين صدساله اين محله و انتقال زنان مذكور رابه نقاط ديگر با هدف جمع آوري ولگردان و جنايتكاران و باندهاي توزيع مواد مخدر و نه جلوگيري از تحصيل روزي آن زنان بينوا!!(ماليات شغلي اين زنها از درآمدهاي اصلي شهرداري آمستردام است!) در دستور كار شهردار جديد قرار گرفته است، وحكايت از اين دارد كه وي كمر به تغيير تاريخچه شهر و محله معروفش بسته است! و تلاش دارد به جاي ويترينهاي كذايي مجموعه مدرن و جذابي از بوتيكها و مراكز خريد آلامد را در اين منطقه مستقر سازد.لينك خبر
پ.ن: قوانين هلند تن فروشي،قمار و استعمال ماري جوانا را در آمستردام مجاز مي داند.
پ.ن: چه مي شد اگر همين جناب شهردار تمهيدي مي انديشيد كه از همين زنان با كمي آموزش در گرداندن همين فروشگاهها استفاده كند؟!،شايد اين كارش مي توانست واقعاً اسمش را درتالار مشاهير هلند براي ابد زنده نگاه دارد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes