Friday, September 21, 2007

فلاسفه سینماگر یا سینماگران فیلسوفShort Cuts by Robert Altman


یک اتفاق عمومی و همه گیر مثل هجوم نوعی حشره،آغازی است برای یک روایت،عده بسیاری در غالب زنها وشوهرها،فرزندان و بهتر بگویم آدمهای زیادی، قسمتی از زندگی و تلخ و شیرینهای آن را به نمایش می گذارند،اتفاقات بیشمار و آدمهای متعددی که به ظاهر با هم نسبتی ندارند و اتفاق مربوط به هر کدام ظاهراً مستقل از دیگران رخ میدهد،ولی با پیش رفتن داستان حقیقت شگرفی از نوع حقایقی که فقط از قاب دوربین فلاسفه سینماگر یا سینماگران فیلسوف! می توانیم ببینیم یا تجربه کنیم به عمق افکارتان فرو میرود و دردی خوشایند بر جا می گذارد،داستان به پیش میرود و باز با یک واقعه همه گیر مثل زلزله ای شدید داستان پایان می پذیرد،تلخی و شیرینی بسیاری رخ داده،بجا مانده و در پیش است،زندگی ادامه پیدا می کند...
حقیقت شگرف رابرت آلتمن در برشهای کوتاه،واگرایی غیرقابل کتمان تمامی حوادث پرتعداد فیلم پر بازیگرش است گه همگرایی غریبی دارند! و در واقع از بسیاری جهات کاملاً همبستگی داشته و درد و رنج و شادمانی و آسودگی تمام انسانها را وابسته محض می داند.اگرچه ما انسانها در این روزگار پرشتاب سعی بر کاهش ارتباطها و محدود شدن در کلافی خودساخته هستیم ولی نمی توانیم از تاثیرگذاری دیگران بر ما و خودمان بر دیگران اجتناب کنیم،فیلم تدوین هوشمندانه ای از 9 داستان کوتاه و یک شعر اثرریموندکاروراست و ردی از شانس،اتفاق و بخت را در هر حادثه ای تصویر می کند.فیلم محصول تحسین برانگیز 1993میلادی در جشنواره های متعدد جهانی است.
پ.ن: فکر کنم جمعه را هدر ندادم،آلتمن را بخاطر این نزدیکی نگاهمان در فهم عدم قطعیت و ریزه کاریهای زندگی که گاهی از هیچ منطقی پیروی نمی کند ،ولی در انتها به ما می فهماند که واگرایی به سمت حقیقتی ناب وجود دارد،ستایش می کنم...
پ.ن: فیلم 22 بازیگر اصلی که تمامی آنها چهره های نام آشنای سینمای حرفه ای و مستقل امریکا هستند ،را در دل داستان خود جای داده است،اگر تماشاگر بی حوصله ای هستید و پازلهای کارگردانی هوشمند خسته تان می کند! این فیلم را توصیه نمی کنم،این فیلم به درد کسانی می خورد که بازی شطرنج همزمان با چند نفر را درک می کنند،این 22 نفر و 9 داستان بخشهای به ظاهر جداگانه ای هستند که در ذهن یک بازی ساز به تصویری واحد و قابل درک تبدیل می شوند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes